?  HOME SEALS  INFOS MONEY ASIA AFRICA EUROPE NWE SEU DEU AMERICAS OCEANIA
 
ITEMS NAMING SCHEME
 
CC # cat (;date(s)) ¦ denomination (;mint or press) or description  ¦ (material) specs ¦ (reference(s) (;infos)
 
 ¦  CC:=two-letter Country Code defined by ISO 3166-1 alpha-2
 ¦  cat:=(author-/region-id(.))(region-/author-id(.))cat-nr.(mint- or press-id)(:-/ sub-cat- or specimen-nr.)
 ¦  date:=year((-)mm((-)dd)) defined by ISO 8601 and/or (/ end date or A.nno)
 ¦  specs:=((water mark nr.));(control nr.;)(weight;)(shape;) size(W x H mm) or diameter(*T>2 mm)
 
ASIA (ASA) 
 
default reference: KM=krause/mishler world coins
 

EASTERN ASIA (EAS) 
 

CHINA (CN) 
 
 QND Qing Dynasty (1636-1912)
 
 Q02 Kāngxī ¦ Xuányè (1661-1722)
CN#QIG311.1;(1662-1722)1 CashBZ(◾);?g;⌀27
 
 Q09 Guāngxù ¦ Zǎitián (1875-1908)
CN#Y.QIG10;CD190510 CashCu;?g;⌀26
 
 Q10 Xuāntǒng ¦ Pǔyí (1908-1912)
CN#C.QIG1.19.1;(1909-1911)1 CashBR(◾);?g;⌀19
 
 REP Republic of China (1912-1949)
CN#Y.301;(≈1912)10 Cash (Wen)Cu;?g;⌀27
CN#Y.303;(≈1920)10 Cash (Wen)Cu;?g;⌀28
CN#Y.306.1B;(≈1920)10 Cash (Wen)Cu;?g;⌀26
CN#Y.346;Yr.25(1936)½ Cent (Fen)BZ;?g;⌀20
CN#Y.347;Yr.26(1937)1 Cent (Fen)Cu;?g;⌀25
CN#Y.348;Yr.25(1936)5 Cents (Fen)Ni;?g;⌀18
CN#Y.349;Yr.27(1938)10 Cents=1 ChiaoNi;?g;⌀21
CN#Y.349.1;Yr.25(1936)10 Cents=1 Chiao;(Vienna)Ni;?g;⌀21
CN#Y.350;Yr.27(1938)20 Cents (Fen)Ni;?g;⌀24
CN#Y.356;Yr.29(1940)5 Cents (Fen)Al;?g;⌀20
CN#Y.358;Yr.29(1940)2 Cents (Fen)BR;?g;⌀18
CN#Y.359;Yr.30(1941)5 Cents (Fen)CN;?g;⌀17
CN#Y.362;Yr.31(1942)50 Cents=½ YuanCN;?g;⌀28
 
 PRP People's Republic of China (1949-)
CN#KM0001;19781 FenAl;?g;⌀18Y.1
CN#KM0002/1;19632 FenAl;?g;⌀21Y.2
CN#KM0002/2;19792 FenAl;?g;⌀21
CN#KM0003;19885 FenAl;?g;⌀24Y.3
CN#KM0017;19815 JiaoBR;?g;⌀26Y.26
CN#KM0018;19811 YuanCN;?g;⌀30Y.27
CN#KM0104;19841 YuanCN;?g;⌀30Y.85
CN#KM0130;19861 YuanCN;?g;⌀30Y.151
CN#KM0158;19871 YuanCN;?g;⌀30Y.140
CN#KM0180;19881 YuanCN;?g;⌀30Y.198
CN#KM0220;19891 YuanCN;?g;⌀30Y.204
CN#KM0264;19901 YuanNi[ST];?g;⌀30Y.256
CN#KM0266;19901 YuanNi[ST];?g;⌀30Y.264
CN#KM0335;19951 JiaoAl;?g; 9 22Y.328
CN#KM0336;19965 JiaoBR;?g;⌀20Y.329
CN#KM0337;19981 YuanNi[ST];?g;⌀25Y.330
CN#KM0339;19911 YuanNi[ST];?g;⌀25Y.280
CN#KM0341;19911 YuanNi[ST];?g;⌀25Y.284
CN#KM0342;19911 YuanNi[ST];?g;⌀25Y.285
CN#KM0343;19911 YuanNi[ST];?g;⌀25Y.286
CN#KM0344;19911 YuanNi[ST];?g;⌀25Y.316
CN#KM0345;19911 YuanNi[ST];?g;⌀25Y.317
CN#KM0469;19935 YuanBZ;?g;⌀32Y.359
CN#KM0610;19941 YuanNi[ST];?g;⌀25Y.455
CN#KM0714;19955 YuanBZ;?g;⌀32Y.547
CN#KM0881;19965 YuanBZ;?g;⌀32Y.729
CN#KM0980;19975 YuanBZ;?g;⌀32Y.731
CN#KM0981;19975 YuanBZ;?g;⌀32Y.732
CN#KM0983;199710 YuanCN(BR);?g;⌀25Y.722
CN#KM1120;19981 YuanNi[ST];?g;⌀25Y.721
CN#KM1210;19991 JiaoAl;?g;⌀19Y.1068
CN#KM1210B;20061 JiaoST;?g;⌀19Y.1068B
CN#KM1212;20071 YuanNi[ST];?g;⌀25Y.1069
CN#KM1213;19995 YuanBZ;?g;⌀32Y.1053
CN#KM1247;19991 YuanNi[ST];?g;⌀25Y.1059
CN#KM1411;20035 JiaoBR[ST];?g;⌀20Y.1106
CN#KM1523;20041 YuanNi[ST];?g;⌀25Y.1249
CN#KM1651;20065 YuanBR;?g;⌀30
CN#KM1810;20081 YuanBR;?g;⌀25
CN#KM1811;20081 YuanBR;?g;⌀25
CN#KM1812;20081 YuanBR;?g;⌀25
CN#KM1988;20101 YuanNi[ST];?g;⌀25
CN#KM1992;20111 YuanBR;?g;⌀25
CN#KM2080;20101 YuanBR;?g;⌀25
CN#KM2097;20151 YuanNi[ST];?g;⌀25
CN#UC0103;20165 YuanBR;?g;⌀30
CN#UC0106;2017(-08-01)10 YuanCN(BR);?g;⌀27
CN#UC0001;20195 JiaoNi[ST];?g;⌀20
CN#UC0002;20191 YuanNi[ST];?g;⌀22
CN#UC0003;20191 JiaoNi[ST];?g;⌀19
 
Northwest China (1CN)
 
 SA Shaanxi ¦ Shensi (1928)
CN#SA435;(1928)1 CentCu;?g;⌀27
 
 XJ Xinjiang ¦ Sinkiang (1912-1949)
CN#XJ78.3;(1905)10 CashCu;?g;⌀26
 
North China (2CN)
 
 BJ Beijing ¦ Peking (1785-1950)
CN#BJ525;Yr.301 ChiaoAl;?g;⌀22
 
 EHB East Hebei (1937)
CN#EHB519;Yr.26(1937)1 ChiaoCN;?g;⌀22
 
 HB Hebei ¦ Chihli (1910)
CN#HB10C;190610 CashCu;?g;⌀27
CN#HB67;(1906)10 CashCu;?g;⌀27
 
 MCG Mengjiang ¦ Meng-Chiang (1928-1944)
CN#MCG521;Yr.27(1938)5 ChiaoCN;?g;⌀25
 
Northeast China (3CN)
 
 JL Jilin ¦ Kirin (-1911)
CN#JL.A176.1;(1903)20 Cash(es)Cu;?g;⌀33
 
 LN Liaoning ¦ Fengtien (1898-1915)
CN#LN10E;CD190510 CashCu;?g;⌀26
 
 MNP Manchurian Provinces (-1929)
CN#MNP213A;(1911)20 CentsAg;?g;⌀23
 
 MND Manchukuo (1933-1945)
CN#MND02;TT3(1934)1 FenBZ;?g;⌀24
CN#MND03;TT2(1933)5 FenCN;?g;⌀20
CN#MND04;TT31 Chiao=10 FenCN;?g;⌀23
CN#MND06;KT5(1938)1 FenBZ;?g;⌀24
CN#MND07;KT1(1934)5 FenCN;?g;⌀19
CN#MND08;KT51 Chiao=10 FenCN;?g;⌀23
CN#MND09;KT7(1940)1 FenAl;?g;⌀19
CN#MND10;KT71 Chiao=10 FenCN;?g;⌀22
CN#MND11;KT105 FenAl;?g;⌀20
CN#MND12;KT81 Chiao=10 FenAl;?g;⌀24
CN#MND13A;KT12(1945)1 FenFR;?g;⌀15
CN#MND.A13;KT115 FenAl;?g;⌀20
CN#MND.A13A;KT115 FenFR;?g;⌀19
CN#MND.A13A.1;KT115 FenFR;?g;⌀19
 
East China (4CN)
 
 FJ Fujian ¦ Fukien (1912-1932)
CN#FJ100.2;(1901-05)10 CashCu;?g;⌀26
 
 ZJ Zhejiang ¦ Chekiang (≈1905)
CN#ZJ49.1;(1903-06)10 CashCu;?g;⌀26
 
South China (6CN)
 
 GD Guang-dong ¦ Kwang-tung (1912-1930)
CN#GD190;(1890-1908)1 CashBR(◾);?g;⌀24
CN#GD191;(1906-1908)1 CashBR(◾);?g;⌀16
CN#GD192;(1906)1 CentCu;?g;⌀28
CN#GD193;(1900-1906)1 Cent=10 CashCu;?g;⌀28
CN#GD200;(1890-1908)10 CentsAg;?g;⌀18
CN#GD201;(1890-1908)20 CentsAg;?g;⌀23
CN#GD417;Yr.1(1912)1 CentBZ;?g;⌀28
CN#GD42320 CentsAg;?g;⌀24
CN#GD42620 CentsAg;?g;⌀24
 
Southwest China (7CN)
 
 SC Sichuan ¦ Szechuan (1912-1930)
CN#SC21T1.1;CD190920 CashCu;?g;⌀34
CN#SC230.6;(1903-05)20 CashCu;?g;⌀32
CN#SC449;Yr.1(1912)50 CashCu;?g;⌀36
CN#SC450;Yr.2(1913)100 CashCu;?g;⌀39
 
 SSV Szechuan-Shensi Soviet (1933-1934)
CN#SSV511.1;1934200 CashCu;?g;⌀28
 
 TBT Tibet (1907-1959)
CN#TBT!F13.1;(1907-09)1 Tangka=1½ ShoBL;?g;⌀26
CN#TBT!F13.4;(1912-22)1 Tangka=1½ ShoBL;?g;⌀26
CN#TBT19;BE15-54(1920)5 SkarCu;?g;⌀21
CN#TBT20;BE15-56(1922)7½ SkarCu;?g;12c22
CN#TBT21.1A;BE15-52(1918)1 ShoCu;?g;⌀24
CN#TBT21.2;BE15-55(1921)1 ShoCu;?g;⌀24
CN#TBT21A;BE15-?(192?)1 ShoCu;?g;⌀24
CN#TBT28.1;BE16-21(1947)5 ShoCu;?g;⌀29
CN#TBT28A;BE16-??(1948-1953)5 ShoCu;?g;⌀29
 
 YN Yunnan (1912-1949)
CN#YN257;(1911-15)50 CentsAg;?g;⌀34
CN#YN492;Yr.21(1932)50 CentsAg;?g;⌀34
 
Central China (9CN)
 
 HN Hunan (1912-1949)
CN#HN400.X20 CashCu;?g;⌀31
 

HONG KONG (HK) 
 
 VA0 Victoria (1842-1901)
HK#KM01;18631 MilBZ(●);?g;⌀15
HK#KM02;18651 MilBZ(●);1.01g;⌀15
HK#KM03;18661 MilBZ(●);?g;⌀15
HK#KM04.1;18651 CentBZ;?g;⌀28
HK#KM04.2;18771 CentBZ;?g;⌀28
HK#KM04.3/1;18811 CentBZ;?g;⌀28
HK#KM04.3/2;19011 CentBZ;?g;⌀28
HK#KM04.3:H;19011 CentBZ;?g;⌀28
HK#KM05;18885 CentsAg;?g;⌀15
HK#KM05:H;19005 CentsAg;?g;⌀15
HK#KM06.3;188810 CentsAg;?g;⌀18
HK#KM06.3:H;190010 CentsAg;?g;⌀18
HK#KM07;188720 CentsAg;?g;⌀23
 
 EW7 Edward VII (1902-1910)
HK#KM11;19031 CentBZ;?g;⌀28
HK#KM11:H;19051 CentBZ;?g;⌀28
HK#KM12;19045 CentsAg;?g;⌀15
HK#KM13;190210 CentsAg;?g;⌀18
 
 GG5 George V (1910-1936)
HK#KM16;19241 CentBZ;?g;⌀28
HK#KM16:H;19191 CentBZ;?g;⌀28
HK#KM17;19341 CentBZ;?g;⌀22
HK#KM19;193510 CentsCN;?g;⌀20
 
 GG6 George VI (1937-1952)
HK#KM20;19375 CentsNi;?g;⌀16
HK#KM21;193710 CentsNi;?g;⌀20
HK#KM22;19385 CentsNi;?g;⌀16
HK#KM23;193810 CentsNi;?g;⌀20
HK#KM25;194810 CentsNZ;?g;⌀20
HK#KM26;19495 CentsNZ;?g;⌀16
HK#KM27.1;195150 CentsCN;?g;⌀23
 
 EL2 Elizabeth II (1952-1997)
HK#KM28.1;196510 CentsNZ;?g;⌀20
HK#KM28.1:H;196410 CentsNZ;?g;⌀20
HK#KM28.1:KN;195710 CentsNZ;?g;⌀20
HK#KM28.3;197810 CentsNZ;?g;⌀20
HK#KM28.3:H;197110 CentsNZ;?g;⌀20
HK#KM28.3:KN;197210 CentsNZ;?g;⌀20
HK#KM29.1;19675 CentsNZ;?g;⌀16
HK#KM29.1:H;19585 CentsNZ;?g;⌀16
HK#KM29.3;19795 CentsNZ;?g;⌀16
HK#KM29.3:H;19725 CentsNZ;?g;⌀16
HK#KM29.3:KN;19715 CentsNZ;?g;⌀16
HK#KM30.1;196450 CentsCN;?g;⌀23
HK#KM30.1:H;196350 CentsCN;?g;⌀23
HK#KM30.1:KN;196550 CentsCN;?g;⌀23
HK#KM31.1:H;19601 DollarCN;?g;⌀30
HK#KM31.1:KN;19601 DollarCN;?g;⌀30
HK#KM34;197350 CentsCN;?g;⌀23
HK#KM34:KN;197150 CentsCN;?g;⌀23
HK#KM35;19751 DollarCN;?g;⌀30
HK#KM35:H;19711 DollarCN;?g;⌀30
HK#KM36;198220 CentsNZ;?g;12c19
HK#KM37;19752 DollarsCN;?g;12c28
HK#KM39;19765 DollarsCN;?g;⌀31
HK#KM41;197750 CentsNZ;?g;⌀22
HK#KM43;19781 DollarCN;?g;⌀25
HK#KM46;19805 DollarsCN;?g;⌀27
HK#KM49;198210 CentsNZ;?g;⌀17
HK#KM55;198910 CentsNZ;?g;⌀17
HK#KM56;19885 DollarsCN;?g;⌀27
HK#KM59;199120 CentsNZ;?g;12c19
HK#KM60;19892 DollarsCN;?g;12c28
HK#KM62;199050 CentsNZ;?g;⌀22
HK#KM63;19891 DollarCN;?g;⌀25
 
 SAR Special administrative region (1993-)
HK#KM64/1;19932 DollarsCN;?g;12c28
HK#KM64/2;20132 DollarsCN;?g;12c28
HK#KM65;19935 DollarsCN;?g;⌀27
HK#KM66;199810 CentsBR[ST];?g;⌀17
HK#KM67;199520 CentsNZ;?g;12c19
HK#KM68;199450 CentsBR[ST];?g;⌀22
HK#KM69;19931 DollarNi[ST];?g;⌀25
HK#KM69A;19951 DollarCN;?g;⌀25
HK#KM70;199410 DollarsCN(NZ);?g;⌀24
HK#KM72;199710 CentsBR[ST];?g;⌀17
HK#KM73;199720 CentsNZ;?g;12c19
HK#KM74;199750 CentsBR[ST];?g;⌀22
HK#KM75;19971 DollarCN;?g;⌀25
HK#KM76;19972 DollarsCN;?g;12c28
HK#KM77;19975 DollarsCN;?g;⌀27
HK#KM78;199710 DollarsCN(NZ);?g;⌀24
 

MACAU (MO) 
 
 MOP Portuguese Colony (-1999)
MO#KM001;19525 AvosBZ;?g;⌀15
MO#KM001A;19675 AvosNZ;?g;⌀15
MO#KM002;195210 AvosBZ;?g;⌀20
MO#KM002A;196810 AvosNZ;?g;⌀22
MO#KM003;195250 AvosCN;?g;⌀20
MO#KM004;19521 PatacaAg;?g;⌀19
MO#KM005;19525 PatacasAg;?g;⌀30
MO#KM005A;19715 PatacasAg;?g;⌀30
MO#KM006;19681 PatacaNi;?g;⌀28
MO#KM006A;19801 PatacaNi;?g;⌀28
MO#KM007;197350 AvosCN;?g;⌀23
MO#KM008;197420 PatacasAg;?g;⌀35
MO#KM009;197850 AvosCN;6.16g;⌀23
MO#KM020;198210 AvosBR;?g;⌀19
MO#KM021;198220 AvosBR;?g;⌀21
MO#KM022;198550 AvosBR;?g;⌀23
MO#KM023.1;19821 Pataca;(Singapore)CN;?g;⌀26
MO#KM023.2;19821 Pataca;(Pobjoy)CN;?g;⌀26
MO#KM024.1;19825 Patacas;(Singapore)CN;?g;⌀29
 
 SAR Special administrative region (1992-)
MO#KM056;19925 PatacasCN;?g;1227
MO#KM057;19981 PatacaCN;?g;⌀26
MO#KM070/1;199310 AvosBR;?g;⌀17
MO#KM070/2;200710 AvosBR;?g;⌀17
MO#KM071;199820 AvosBR;?g;1212
MO#KM072;199350 AvosBR;?g;⌀23
MO#KM083;199710 PatacasBR(CN);?g;⌀28
MO#KM097;19982 PatacasNZ;?g; 8 27
MO#KM111;199910 AvosBR;?g;⌀17
MO#KM112;199920 AvosBR;?g;1220
MO#KM113;199950 AvosBR;?g;⌀23
MO#KM114;19991 PatacaCN;?g;⌀26
MO#KM115;19992 PatacasCN;?g; 8 25
MO#KM116;19995 PatacasCN;?g;1227
MO#KM117;199910 PatacasBR(CN);?g;⌀28
 

TAIWAN ¦ FORMOSA (TW) 
 
TW#Y.531;Yr.38(1949)1 ChiaoBR;?g;⌀21
TW#Y.532;Yr.38(1949)5 ChiaoAg;?g;⌀24
TW#Y.533;Yr.44(1955)1 ChiaoAl;?g;⌀19
TW#Y.534;Yr.39(1950)2 ChiaoAl;?g;⌀23
TW#Y.535;Yr.43(1954)5 ChiaoAl;?g;⌀27
TW#Y.536;Yr.64(1975)1 YuanNZ;?g;⌀25
TW#Y.537;Yr.54(1965)5 YuanCN;?g;⌀25
TW#Y.538;Yr.54(1965)10 YuanCN;?g;⌀26
TW#Y.539;Yr.54(1965)50 YuanAg;?g;⌀30
TW#Y.540;Yr.54(1965)100 YuanAg;?g;⌀35
TW#Y.543;Yr.55(1966)1 YuanCN;?g;⌀24
TW#Y.545;Yr.59(1970)1 ChiaoAl;?g;⌀19
TW#Y.546;Yr.62(1973)5 ChiaoNZ;?g;⌀23
TW#Y.547;Yr.58(1969)1 YuanNZ;?g;⌀25
TW#Y.548;Yr.65(1976)5 YuanCN;?g;⌀29
TW#Y.550;Yr.70(1981)½ YuanBZ;?g;⌀18
TW#Y.551/1;Yr.70(1981)1 YuanAZ;?g;⌀20
TW#Y.551/2;Yr.100(2011)1 YuanAZ;?g;⌀20
TW#Y.552;Yr.72(1983)5 YuanCN;?g;⌀22
TW#Y.553;Yr.77(1988)10 YuanCN;?g;⌀26
TW#Y.554;Yr.81-199250 YuanNZ;?g;⌀24
TW#Y.555;Yr.84(1995)10 YuanCN;?g;⌀26
TW#Y.556;Yr.85-199650 YuanCN(AZ);?g;⌀28
TW#Y.558;Yr.88(1999)10 YuanCN;?g;⌀26
TW#Y.560;Yr.89(2000)10 YuanCN;?g;⌀26
TW#Y.565;Yr.102(2013)20 YuanAZ(CN);?g;⌀27
TW#Y.567;Yr.90(2001)10 YuanCN;?g;⌀26
TW#Y.568;Yr.91-200250 YuanAZ;?g;⌀28
TW#Y.572;Yr.100(2010)10 YuanCN;?g;⌀26
TW#Y.573;Yr.100(2010)10 YuanCN;?g;⌀26
TW#Y.574;Yr.100(2011)10 YuanCN;?g;⌀26
 

JAPAN (JP) 
 
JP#C.1.2;(1668-1700)1 Mon;(Edo)Cu(◾);?g;⌀25
JP#C.1.3;(1714-1717)1 Mon;(Sado)BZ(◾);?g;⌀25
JP#C.1.8;(1741)1 Mon;(Osaka)Cu?(◾);?g;⌀25
JP#C.4.1;(1768)4 MonCu(◾);?g;⌀2821 waves
JP#C.4.2;(1769-1860)4 MonCu(◾);?g;⌀2811 waves
 
 EC0 Ninkō ¦ Ayahito (1817-1846)
JP#C.7;(1830-1844)100 MonBZ(◾);?g;32x49Tenpō era
 
 EC2 Meiji ¦ Mutsuhito (1867-1912)
JP#Y.001;3(1870)5 SenAg;?g;⌀16
JP#Y.002;3(1870)10 SenAg;?g;⌀18
JP#Y.003;4(1871)20 SenAg;?g;⌀24
JP#Y.004;3(1870)50 SenAg;?g;⌀31
JP#Y.005.1;3(1870)1 YenAg;?g;⌀38Type I
JP#Y.006;4(1871)5 SenAg;?g;⌀16
JP#Y.015;15(1882)1 RinCu;?g;⌀16
JP#Y.016.1;8(1875)½ SenCu;?g;⌀22
JP#Y.016.2;16(1883)½ SenCu;?g;⌀22
JP#Y.017.1;8(1875)1 SenCu;?g;⌀28
JP#Y.017.2;17(1884)1 SenCu;?g;⌀28
JP#Y.018.1;10(1877)2 SenBZ;?g;⌀32
JP#Y.018.2;16(1883)2 SenBZ;?g;⌀32
JP#Y.019;24(1891)5 SenCN;?g;⌀21
 
JP#Y.020;35(1902)1 SenBZ;?g;⌀28
JP#Y.021;32(1899)5 SenCN;?g;⌀20
JP#Y.022;10(1877)5 SenAg;?g;⌀15
JP#Y.023;31(1898)10 SenAg;?g;⌀18
JP#Y.024;20(1887)20 SenAg;?g;⌀23
JP#Y.025;31(1898)50 SenAg;?g;⌀30
JP#Y.029;45(1912)10 SenAg;?g;⌀17
JP#Y.030;40(1907)20 SenAg;?g;⌀22
JP#Y.031;42(1909)50 SenAg;?g;⌀28
 
 EC3 Taishō ¦ Yoshihito (1912-1926)
JP#Y.035;4(1915)1 SenBZ;?g;⌀28
JP#Y.036.1;(1912)10 SenAg;?g;⌀17
JP#Y.036.2;4(1915)10 SenAg;?g;⌀17
JP#Y.037.2;6(1917)50 SenAg;?g;⌀27
JP#Y.041;5(1916)5 RinBZ;?g;⌀19
JP#Y.042;11(1922)1 SenBZ;?g;⌀23
JP#Y.043;8(1919)5 SenCN(●);?g;⌀20
JP#Y.044;12(1923)5 SenCN(●);?g;⌀19
JP#Y.045;15(1926)10 SenCN(●);?g;⌀22
JP#Y.046;13(1924)50 SenAg;?g;⌀24
 
 EC4 Shōwa ¦ Hirohito (1926-1989)
JP#Y.047;9(1934)1 SenBZ;?g;⌀23
JP#Y.048;7(1932)5 SenCN(●);?g;⌀19
JP#Y.049;2(1927)10 SenCN(●);?g;⌀22
JP#Y.050;7(1932)50 SenAg;?g;⌀23
JP#Y.053;10(1935)5 SenNi(●);?g;⌀19
JP#Y.054;11(1936)10 SenNi(●);?g;⌀22
JP#Y.055;13(1938)1 SenBZ;?g;⌀23
JP#Y.056;14(1939)1 SenAl;?g;⌀17
JP#Y.057;13(1938)5 SenAZ(●);?g;⌀18
JP#Y.058;14(1939)10 SenAZ(●);?g;⌀22
JP#Y.059;17(1942)1 SenAl;?g;⌀16
JP#Y.059A;18(1943)1 SenAl;?g;⌀16
JP#Y.060;16(1941)5 SenAl;?g;⌀19
JP#Y.060A;17(1942)5 SenAl;?g;⌀19
JP#Y.060B;18(1943)5 SenAl;?g;⌀19
JP#Y.061.1;15(1940)10 SenAl;?g;⌀22
JP#Y.061.2;16(1941)10 SenAl;?g;⌀22
JP#Y.061.3;18(1943)10 SenAl;?g;⌀22
JP#Y.062;19(1944)1 SenSnZn;?g;⌀15
JP#Y.063;19(1944)5 SenSnZn(●);?g;⌀17
JP#Y.064;19(1944)10 SenSnZn(●);?g;⌀19
JP#KM110;(1945)1 SenBC;?g;⌀15reddish-brown baked clay
JP#Y.065;21(1946)5 SenSnZn;?g;⌀17
JP#Y.067;21(1946)50 SenBR;?g;⌀23
JP#Y.068/1;20(1945)10 SenAl;?g;⌀22
JP#Y.068/2;21(1946)10 SenAl;?g;⌀22
JP#Y.069;22(1947)50 SenBR;?g;⌀19
JP#Y.070;24(1949)1 YenBR;?g;⌀20
JP#Y.071;23(1948)5 YenBR;?g;⌀22
JP#Y.072;25(1950)5 YenBR(●);?g;⌀22
JP#Y.072A;58(1983)5 YenBR(●);?g;⌀22
JP#Y.073;26(1951)10 YenBZ;?g;⌀23
JP#Y.073A;35(1960)10 YenBZ;?g;⌀23
JP#Y.074;39(1964)1 YenAl;?g;⌀20
JP#Y.075;30(1955)50 YenNi;?g;⌀24
JP#Y.076;34(1959)50 YenNi(●);?g;⌀25
JP#Y.077;32(1957)100 YenAg;?g;⌀22
JP#Y.078;34(1959)100 YenAg;?g;⌀22
JP#Y.079;39/1964100 YenAg;?g;⌀22
JP#Y.080;39(1964)1000 YenAg;?g;⌀35
JP#Y.081/1;42(1967)50 YenCN(●);?g;⌀21
JP#Y.081/2;63(1988)50 YenCN(●);?g;⌀21
JP#Y.082;61(1986)100 YenCN;?g;⌀22
JP#Y.083;45(1970-03-10)100 YenCN;?g;⌀28
JP#Y.084;47(1972-01-28)100 YenCN;?g;⌀30
JP#Y.085;50(1975)100 YenCN;?g;⌀22
JP#Y.086;51(1976-12-23)100 YenCN;?g;⌀30
JP#Y.087;59(1984)500 YenCN;?g;⌀26
JP#Y.088;60(1985)500 YenCN;?g;⌀30
JP#Y.089;60(1985)500 YenCN;?g;⌀30
JP#Y.093;60(1988)500 YenCN;?g;⌀30
JP#Y.094;63(1988)500 YenCN;?g;⌀30
 
 EC5 Akihito (1989-2019)
JP#Y.095.1;(1989)1 YenAl;?g;⌀20
JP#Y.095.2;2(1990)1 YenAl;?g;⌀20
JP#Y.096.1;(1989)5 YenBR(●);?g;⌀22
JP#Y.096.2;?(19??)5 YenBR(●);?g;⌀22
JP#Y.097.1;(1989)10 YenBZ;?g;⌀23
JP#Y.097.2;10(1998)10 YenBZ;?g;⌀23
JP#Y.098.1;(1989)100 YenCN;?g;⌀23
JP#Y.098.2;9(1997)100 YenCN;?g;⌀23
JP#Y.099.1;(1989)500 YenCN;?g;⌀26
JP#Y.099.2;5(1993)500 YenCN;?g;⌀26
JP#Y.100.1;(1989)50 YenCN(●);?g;⌀21
JP#Y.100.2;5(1993)50 YenCN(●);?g;⌀21
JP#Y.102;2(1990-11-08)500 YenCN;?g;⌀30
JP#Y.106;4(1992)500 YenCN;?g;⌀30
JP#Y.107;5(1993-06-04)500 YenCN;?g;⌀30
JP#Y.110;6(1994)500 YenCN;?g;⌀26
JP#Y.113;6(1994)500 YenCN;?g;⌀26
JP#Y.114;9(1997)500 YenCN;?g;⌀26
JP#Y.115;9(1997)5000 YenAg;?g;⌀30
JP#Y.117;9(1997)500 YenCN;?g;⌀26
JP#Y.118;10(1998)500 YenCN;?g;⌀26
JP#Y.119;9(1997)5000 YenAg;?g;⌀30
JP#Y.123;11(1999)500 YenCN;?g;⌀26
JP#Y.125;14(2002)500 YenNB;?g;⌀26
JP#Y.126;14(2002)500 YenNB;?g;⌀26
JP#Y.127;14(2002)500 YenNB;?g;⌀26
JP#Y.128;14(2002)500 YenNB;?g;⌀26
JP#Y.137;19(2007)500 YenNB;?g;⌀26
JP#Y.139;20(2008)500 YenNB;?g;⌀26
JP#Y.141;20(2008)500 YenNB(CN);?g;⌀26Hokkaido 北海道
JP#Y.143;20(2008)500 YenNB(CN);?g;⌀26Kyoto 京都
JP#Y.145;20(2008)500 YenNB(CN);?g;⌀26Shimane 島根
JP#Y.153;21(2009)500 YenNB(CN);?g;⌀26Ibaraki 茨城
JP#Y.171;23(2011)500 YenNB(CN);?g;⌀26Toyama 富山
JP#Y.173;23(2011)500 YenNB(CN);?g;⌀26Tottori 鳥取
JP#Y.175;23(2011)500 YenNB(CN);?g;⌀26Kumamoto 熊本
JP#Y.219;26(2014-09-26)500 YenNB(CN);?g;⌀26Saitama 埼玉
JP#Y.250;28(2016-04-20)100 YenCN[Cu];?g;⌀23
JP#UC108;31(2019)500 YenNZ(CN);?g;⌀26NDA03-80; 30 years ❢ Enthronement
 
 EC6 Naruhito (2019-)
JP#UC003;(2019)1 YenAl;?g;⌀20NDA02-13
JP#UC002;(2019)5 YenBR(●);?g;⌀22NDA02-12
JP#UC004;(2019)10 YenBZ;?g;⌀23NDA02-08
JP#UC005;(2019)50 YenCN(●);?g;⌀21NDA02-07
JP#UC006;(2019)100 YenCN;?g;⌀23NDA02-04
JP#UC001;(2019)500 YenNZ;?g;⌀26NDA02-1A
JP#UC100;(2019)500 YenNZ(CN);?g;⌀26NDA03-84; Enthronement
 

KINGDOM OF JOSEON (1392-1897)
 
 Y19 Sukjong of Joseon (1674-1720)
XA#KRO0168;(1695-1742)2 MunCu(◾);?g;⌀30Seoul Charity Office
 
 Y21 Yeongjo of Joseon (1724-1776)
XA#KRO0220;17571 MunBZ(◾);?g;⌀24General Military Office - Serie 8
XA#KRO0223/1;(1757)1 MunBZ(◾);?g;⌀25General Military Office - Serie 3
XA#KRO0223/2;(1757)1 MunBZ(◾);?g;⌀25
XA#KRO0482;17522 MunBZ(◾);?g;⌀28Military Training Command
 
 Y26 Gojong of Korea (1863-1897)
XA#KRO1107;505(1896)5 FunCu;?g;⌀27
 
KOREAN EMPIRE (1897-1910)
 
XA#KRO1126;11(1907)5 ChonCN;?g;⌀21
XA#KRO1139;2(1902)10 ChonAg;1.87g;⌀18
 
NORTHERN KOREA (KP) 
 
KP#KM0001;19591 ChonAl;?g;⌀16
KP#KM0002;19595 ChonAl;?g;⌀18
KP#KM0003;195910 ChonAl;?g;⌀20
KP#KM0004;197850 ChonAl;?g;⌀25
KP#KM0005;19591 ChonAl;?g;⌀16value flanked by stars
KP#KM0006;19595 ChonAl;?g;⌀18value flanked by stars
KP#KM0007;195910 ChonAl;?g;⌀20value flanked by stars
KP#KM0008;197850 ChonAl;?g;⌀25leaping equestrian divides stars within radiant sun
KP#KM0009;19591 ChonAl;?g;⌀16star to left of value
KP#KM0010;19595 ChonAl;?g;⌀18star to left of value
KP#KM0011;195910 ChonAl;?g;⌀20star to left of value
KP#KM0012;197850 ChonAl;?g;⌀25star to left of leaping equestrian within radiant sun
KP#KM0013;19871 WonCN;11.71g;⌀28kim ii sung's birthplace
KP#KM0014;19871 WonCN;?g;⌀28kim ii sung's arch of triumph
KP#KM0015;19871 WonCN;?g;⌀28kim ii sung's tower of juche
KP#KM0018;19871 WonAl;?g;⌀27palace
KP#KM0022;19875 WonCN;?g;⌀29arch of triumph in pyongyang
KP#KM0023;19875 WonCN;?g;⌀30juche tower
KP#KM0183;2002½ ChonAl;?g;⌀27horse
KP#KM0184;2002½ ChonAl;?g;⌀27orangutan
KP#KM0185;2002½ ChonAl;?g;⌀27leopard
KP#KM0186;2002½ ChonAl;?g;⌀27two giraffes
KP#KM0187;2002½ ChonAl;?g;⌀27helmet guineafowl
KP#KM0188;2002½ ChonAl;?g;⌀27mamushi pi viper
KP#KM0189;2002½ ChonAl;?g;⌀27bighorn sheep
KP#KM0190;2002½ ChonAl;?g;⌀27hippopotamus
KP#KM0191;2002½ ChonAl;?g;⌀27FAO,ancient ship
KP#KM0192;2002½ ChonAl;?g;⌀27FAO,archaic ship
KP#KM0193;2002½ ChonAl;?g;⌀27FAO,modern train
KP#KM0194;2002½ ChonAl;?g;⌀27FAO,jet airliner
KP#KM0195;20021 ChonBR;?g;⌀22FAO,antique steam locomotive
KP#KM0196;20021 ChonBR;?g;⌀22FAO,antique automobile
KP#KM0197;20021 ChonBR;?g;⌀22FAO,antique steam locomotive
KP#KM0425;JU94(2005)10 WonAl;?g;⌀23
KP#KM0426;JU94(2005)50 WonAl;?g;⌀25
KP#KM0427;JU94(2005)50 WonAl;?g;⌀27
KP#KM0789;200220 WonBR;?g;⌀40horses
KP#KM1015;JU94(2005)5 WonAl;?g;⌀21
KP#KM1170;20081 ChonAl;?g;⌀18
KP#KM1171;20085 ChonAl;?g;⌀19
KP#KM1172;200210 ChonAl;?g;⌀20
KP#KM1173;200250 ChonAl;?g;⌀22
KP#KM1174;20021 WonAl;?g;⌀24
KP#KM1203;200920 WonBR;?g;⌀30cow
 

SOUTHERN KOREA (KR) 
 
KR#KM001/1;KE4292(1959)10 HwanBZ;?g;⌀19rose of sharon
KR#KM001/2;KE4294(1961)10 HwanBZ;?g;⌀19
KR#KM002/1;KE4292(1959)50 HwanNZ;?g;⌀23iron-clad turtle boat
KR#KM002/2;KE4294(1961)50 HwanNZ;?g;⌀23
KR#KM003;KE4292(1959)100 HwanCN;?g;⌀26
KR#KM004/1;19661 WonBR;?g;⌀17
KR#KM004/2;19671 WonBR;?g;⌀17
KR#KM004A;19781 WonAl;?g;⌀17
KR#KM005;19685 WonBZ;?g;⌀20
KR#KM005A;19725 WonBR;?g;⌀20
KR#KM006;196710 WonBZ;?g;⌀23
KR#KM006A;197010 WonBR;?g;⌀23
KR#KM009;1974100 WonCN;?g;⌀24
KR#KM020/1;197350 WonNZ;?g;⌀22
KR#KM020/2;198250 WonNZ;?g;⌀22
KR#KM021;(1975)100 WonCN;?g;⌀30
KR#KM022;1978500 WonCN;?g;⌀31
KR#KM024;1981100 WonCN;?g;⌀30
KR#KM025;19811000 WonCN;17.33g;⌀26
KR#KM027;1991500 WonCN;?g;⌀26
KR#KM031;19841 WonAl;?g;⌀17
KR#KM032;19835 WonBR;?g;⌀20
KR#KM033.1;198310 WonBR;?g;⌀23
KR#KM033.2;200510 WonBR;?g;⌀23
KR#KM033.2A;(2006-09)10 WonAZ;?g;⌀18
KR#KM034;201050 WonNZ;?g;⌀22
KR#KM035.1;1983100 WonCN;?g;⌀24
KR#KM035.2;2012100 WonCN;?g;⌀24
KR#KM103;201110 WonCu[Al];?g;⌀18
 

MONGOLIA (MN) 
 
MN#KM001;AH15(1925)1 MongoCu;?g;⌀21
MN#KM002;AH15(1925)2 MongoCu;?g;⌀24
MN#KM003.1;AH15(1925)5 MongoCu;?g;⌀32
MN#KM006;AH15(1925)20 MongoAg;?g;⌀22
MN#KM007;AH15(1925)50 MongoAg;?g;⌀27
MN#KM008;AH15(1925)1 TugrikAg;?g;⌀34
MN#KM009;AH27(1937)1 MongoAZ;?g;⌀18
MN#KM010;AH27(1937)2 MongoAZ;?g;⌀22
MN#KM011;AH27(1937)5 MongoAZ;?g;⌀28
MN#KM012;AH27(1937)10 MongoCN;?g;⌀16
MN#KM013;AH27(1937)15 MongoCN;?g;⌀22
MN#KM014;AH27(1937)20 MongoCN;?g;⌀22
MN#KM015;AH35(1945)1 MongoAZ;?g;⌀17
MN#KM016;AH35(1945)2 MongoAZ;?g;⌀20
MN#KM017;AH35(1945)5 MongoAZ;?g;⌀26
MN#KM018;AH35(1945)10 MongoCN;?g;⌀16
MN#KM019;AH35(1945)15 MongoCN;?g;⌀18
MN#KM020;AH35(1945)20 MongoCN;?g;⌀21
MN#KM021;19591 MongoAl(●);?g;⌀17
MN#KM022;19592 MongoAl(●);?g;⌀20
MN#KM023;19595 MongoAl(●);?g;⌀21
MN#KM024;195910 MongoAl;?g;⌀17
MN#KM025;195915 MongoAl;?g;⌀19
MN#KM026;195920 MongoAl;?g;⌀21
MN#KM027;19701 MongoAl;?g;⌀17
MN#KM028;19702 MongoAl;?g;⌀20
MN#KM029;19705 MongoAl(●);?g;⌀23
MN#KM030;197010 MongoCN;?g;⌀18
MN#KM031;198115 MongoCN;?g;⌀22
MN#KM032;197020 MongoCN;?g;⌀25
MN#KM033;198150 MongoCN;?g;⌀27
MN#KM034;(1971)1 TugrikAZ;?g;⌀32
MN#KM037;197650 TugrikAg;35.26g;⌀42*3
MN#KM041;19811 TugrikAZ;?g;⌀32
MN#KM042;19811 TugrikAZ;?g;⌀32
MN#KM044;19841 TugrikAZ;?g;⌀32
MN#KM048;19861 TugrikAZ;?g;⌀32
MN#KM052;19881 TugrikAZ;?g;⌀32
 
MN#KM122;199420 TugrikAl;?g;⌀16
MN#KM123;199450 TugrikAl;?g;⌀22
MN#KM124;1994100 TugrikCN;?g;⌀21
MN#KM125;1994200 TugrikCN;?g;⌀24
MN#KM195;2001500 TugrikCN;?g;⌀22
 

SOUTH EASTERN ASIA (SEA) 
 

FRENCH INDOCHINA* (1863-1954)
 
XA#ICF02;189510 CentimesAg;2.72g;⌀18Lec.128
XA#ICF06;19012 SapequeBZ(◾);2.02g;⌀20
 

Cambodia (KH) 
 
 AGD Ang Duong (1840-1860)
KH#KM011;(1847)2 Pe=½ Fuang;(Battambang)BL;?g;⌀12
KH#KM032.1;(1847)⅛ Tical=1 Fuang;(Battambang)BL;?g;⌀11
 
 ND1 Norodom I (1860-1904)
KH#KM026;(1880)2 Pe=½ Fuang;(Battambang)BL;?g;⌀14
KH#KM042;18605 Centimes;(Bruselles)BZ;?g;⌀25
KH#KM043;186010 Centimes;(Bruselles)BZ;?g;⌀30
 
 NDT Norodom Suramarit (1955-1960)
KH#KM054;195910 Sen;(Paris)Al;?g;⌀23
KH#KM055;195920 Sen;(Paris)Al;?g;⌀27
KH#KM056;195950 Sen;(Paris)Al;?g;⌀31
 
 KHR Khmer Republic (1970-1975)
KH#KM059;19701 Riel;(Llantrisant)CN;?g;⌀19
 
 PRP People's Republic (1979-1989)
KH#KM069;19795 Sen;(St.Petersburg)Al;?g;⌀20
 
 KGD Kingdom of Cambodia (1993-)
KH#KM092;BE2538-199450 Riels;(Paris)ST;?g;⌀16
KH#KM093;BE2538-1994100 Riels;(Paris)ST;?g;⌀18
KH#KM094;BE2538-1994200 Riels;(Paris)ST;?g;⌀20
KH#KM095;BE2538-1994500 Riels;(Paris)BR(ST);?g;⌀26
 

Laos (LA) 
 
 SVO Sisavang Vong (1945-1959)
LA#KM004;195210 Cents;(Paris)Al(●);?g;⌀23
LA#KM005;195220 Cents;(Paris)Al(●);?g;⌀27
LA#KM006;195250 Cents;(Paris)Al(●);?g;⌀31
 
 SVA Sisavang Vatthana (1959-1975)
LA#KM016.1;19755000 ₭ip;(Arezzo)Ag;11.68g;⌀31
 
 PDR People's Democratic Republic (1975-)
LA#KM022;198010 AttAl;?g;⌀21
LA#KM023;198020 AttAl;?g;⌀23
LA#KM024;198050 AttAl;?g;⌀26
LA#KM037;19851 ₭ip;(St.Petersburg)CN;8.27g;⌀2710 years ❢ PDR
LA#KM038;19855 ₭ip;(St.Petersburg)CN;10.34g;⌀3010 years ❢ PDR
LA#KM039;198510 ₭ip;(St.Petersburg)CN;19.25g;⌀32*310 years ❢ PDR
LA#KM040;198520 ₭ip;(St.Petersburg)CN;30.07g;⌀35*410 years ❢ PDR
LA#KM041;198550 ₭ip;(St.Petersburg)CN;33.07g;⌀37*410 years ❢ PDR
LA#KM059;19951200 ₭ipNi[ST];?g;⌀3350 years ❢ FAO
LA#KM061;199610 ₭ipCN;?g;⌀38World Food Summit
 

 
Vietnam (VN)* 
 
 H02 Hồ Hán Thương (1402-1407)
VN#TOD311 VănCu(●);?g;⌀20
 
 L04 Lê Thái Tổ (1428-1433)
VN#TOD421 VănBZ(◾);?g;⌀20
 
 L06 Lê Nhân Tông (1442-1459)
VN#TOD54;(1443-53)1 VănBZ(◾);?g;⌀23Đại Hòa era
VN#TOD56;(1454-59)1 VănBZ(◾);?g;⌀24Diên Ninh era
 
 L09 Lê Hiến Tông (1497-1504)
VN#TOD591 VănBZ(◾);?g;⌀23
 
 L23 Lê Thần Tông (1653-1662)
VN#KM010;(1658-61)1 VănBZ(◾);?g;⌀24Vĩnh Thọ era
 
 S02 Quang Trung (1788-1792)
VN#KM141.11 VănBR(◾);?g;⌀24C41.1
 
 S03 Nguyễn Quang Toản (1792-1802)
VN#KM160.11 VănBR(◾);?g;⌀20C51.1
 
 N11 Gia Long (1802-1820)
VN#KM169A1 VănBZ(◾);?g;⌀?C61.2
VN#KM169A.11 VănBZ(◾);?g;⌀22C61.3
VN#KM169A.21 VănBZ(◾);?g;⌀?C61.3a
 
 N12 Minh Mạng (1820-1841)
VN#KM182B1 VănBZ(◾);?g;⌀21C81.3
 
 N13 Thiệu Trị (1841-1847)
VN#KM253A1 VănBZ(◾);?g;⌀24C141.2
 
 N14 Tự Đức (1847-1883)
VN#KM378.21 VănBZ(◾);?g;⌀21C201.2
VN#KM380A6 VănBZ(◾);?g;⌀23C202.1
VN#KM3828 Văn=1 CashZn(◾);?g;⌀23C191
 
 N20 Thành Thái (1889-1907)
VN#KM62810 VănBZ(◾);?g;⌀26Y2
 
 N21 Duy Tân (1907-1916)
VN#KM65210 VănBR(◾);?g;⌀26Y3
 

INDONESIA (ID)* 
 
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (1602-1800)
 
ID#VOC050.2;17901 DuitCu;2.72g;⌀22CNM2.44.22,V1083
 
 PAL Palembang (-1823)
ID#FR01;(1600-58)1 CentSn(◾);?g;⌀18Pangeran Madi Angsoko
ID#FR10;(1804-21)1 PitisSn(●);?g; 8 19Mahmud Badaruddin II
 

MALAYA AND BRITISH BORNEO (1952-1963)
 
XA#MYB01;19615 CentsCN;?g;⌀16
XA#MYB01:H;19615 CentsCN;?g;⌀16
XA#MYB01:KN;19615 CentsCN;?g;⌀16
XA#MYB02:KN;195710 CentsCN;?g;⌀19
XA#MYB02;196110 CentsCN;?g;⌀19
XA#MYB02:H;196110 CentsCN;?g;⌀19
XA#MYB03:KN;195720 CentsCN;?g;⌀23
XA#MYB03;196120 CentsCN;?g;⌀23
XA#MYB03:H;196120 CentsCN;?g;⌀23
XA#MYB04.1;195450 CentsCN;?g;⌀27
XA#MYB04.1:H;196150 CentsCN;?g;⌀27
XA#MYB05;19571 CentBZ;?g;20
XA#MYB06;19621 CentBZ;?g;⌀18
 

BRUNEI (BN) 
 
 S25 Hashim Jalilul Alam Aqamaddin (1885-1906)
BN#KM03;AH1304(1887)1 SenCu;?g;⌀29
 
 S28 Omar Ali Saifuddien III (1950-1967)
BN#KM04;19671 SenBZ;?g;⌀18
BN#KM05;19675 SenCN;?g;⌀16
BN#KM06;196710 SenCN;?g;⌀19
BN#KM07;196720 SenCN;?g;⌀23
BN#KM08;196750 SenCN;?g;⌀28
 
 S29 Hassanal Bolkiah (1967-)
BN#KM09;19771 SenBZ;?g;⌀18
BN#KM10;19745 SenCN;?g;⌀16
BN#KM11;197410 SenCN;?g;⌀19
BN#KM12;197320 SenCN;?g;⌀23
BN#KM13;197450 SenCN;?g;⌀28
BN#KM15;19801 SenBZ;?g;⌀18
BN#KM15A;19881 SenCu[ST];?g;⌀18
BN#KM16;19815 SenCN;?g;⌀16
BN#KM17;197810 SenCN;?g;⌀19
BN#KM18;198320 SenCN;?g;⌀23
BN#KM19;198450 SenCN;?g;⌀28
BN#KM20;19791 DollarCN;16.6g;⌀33
BN#KM26;198410 DollarsCN;?g;⌀38*4
BN#KM34;20051 SenCu[ST];?g;⌀18
BN#KM34B;20081 SenBR;?g;⌀18
BN#KM35/1;19945 SenCN;?g;⌀16
BN#KM35/2;20055 SenCN;?g;⌀16
BN#KM36;200510 SenCN;?g;⌀19
BN#KM37/1;199420 SenCN;?g;⌀23
BN#KM37/2;200520 SenCN;?g;⌀23
BN#KM38;199450 SenCN;?g;⌀28
 

MALAYSIA (MY) 
 
MY#KM001;19671 SenBZ;?g;⌀18
MY#KM001A;19841 SenCu[ST];?g;⌀18
MY#KM002;19825 SenCN;?g;⌀16
MY#KM003;198210 SenCN;?g;⌀19
MY#KM004;198120 SenCN;?g;⌀23
MY#KM005.1;196750 SenCN;?g;⌀28
MY#KM005.3;198650 SenCN;?g;⌀28
MY#KM007;19691 RinggitCN;?g;⌀33
MY#KM009.1;19711 RinggitCN;?g;⌀33
MY#KM010;19715 RinggitCN;?g;⌀37
MY#KM012;19721 RinggitCN;?g;⌀33
MY#KM013;19761 RinggitCN;?g;⌀33
MY#KM016;(1976)1 RinggitCN;?g;⌀33
MY#KM022;19771 RinggitCN;?g;⌀33
MY#KM025;(1977)1 RinggitCN;?g;⌀33
MY#KM028;AH1401(1981)1 RinggitCN;?g;⌀33
MY#KM029;(1981)1 RinggitCN;?g;⌀33
MY#KM032;(1982)1 RinggitCN;?g;⌀33
MY#KM036;(1986)1 RinggitCN;?g;⌀33
MY#KM049;20011 SenBZ[ST];?g;⌀18
MY#KM050;19975 SenCN;?g;⌀16
MY#KM051;200510 SenCN;?g;⌀19
MY#KM052;199320 SenCN;?g;⌀23
MY#KM053;199750 SenCN;?g;⌀28
MY#KM054;19911 RinggitAZ;?g;⌀25
MY#KM059;19905 RinggitBR;?g;⌀26
MY#KM064;19951 RinggitAZ;?g;⌀25
MY#KM078;200325 SenBR;?g;⌀30
MY#KM201;20125 SenST;?g;⌀18
MY#KM202;201210 SenST;?g;⌀19
MY#KM203;201220 SenNZ;?g;⌀21
MY#KM204;201250 SenNZ[Cu];?g;⌀23
MY#UC204;20141 RinggitNG;?g;⌀30
MY#UC208;20161 RinggitNG;?g;⌀30
MY#UC211;20171 RinggitNG;?g;⌀30
 
Sarawak (-1841 BN)
 
 BK1 James Brooke (1841-1868)
MY#SWK01;1863¼ CentCu;?g;⌀18
MY#SWK02;1863½ CentCu;?g;⌀22
MY#SWK03;18631 CentCu;?g;⌀29
 
 BK2 Charles Brooke (1868-1917)
MY#SWK05;1870½ CentCu;?g;⌀22
MY#SWK06;18881 CentCu;?g;⌀29
MY#SWK07;18921 CentCu(●);?g;⌀29
MY#SWK09;191110 CentsAg;?g;⌀18
MY#SWK10;191320 CentsAg;?g;⌀23
 
 BK3 Charles Vyner Brooke (1917-1946)
MY#SWK14;19275 CentsCN;?g;⌀20
MY#SWK16;193410 CentsCN;?g;⌀26
MY#SWK18;19271 CentBZ;?g;⌀24
MY#SWK19;192750 CentsAg;?g;⌀31
MY#SWK20;1933½ CentBZ;3.01g;⌀18
 
British North Borneo (-1882 EIC)
 
MY#BNB01;1887½ CentBZ;?g;⌀23
MY#BNB02/1;18861 CentBZ;?g;⌀30
MY#BNB02/2;19071 CentBZ;?g;⌀30
MY#BNB03;19381 CentCN;?g;⌀20
MY#BNB04;19032½ CentCN;?g;⌀23
MY#BNB05/1;19215 CentsCN;?g;⌀28
MY#BNB05/2;19405 CentsCN;?g;⌀28
 
British Malaya (-1952)
 
MY#MYA01;1940½ CentBZ;?g;18
MY#MYA02;19401 CentBZ;?g;21
MY#MYA02:I;19411 Cent;(Calcutta)BZ;?g;21
MY#MYA03;19415 CentsAg;?g;⌀15
MY#MYA03:I;19415 Cents;(Calcutta)Ag;?g;⌀15
MY#MYA03A;19435 CentsAg;?g;⌀15
MY#MYA03A:I;19455 Cents;(Bombay)Ag;?g;⌀15
MY#MYA04;194110 CentsAg;?g;⌀18
MY#MYA04A;194510 CentsAg;?g;⌀18
MY#MYA05;193920 CentsAg;?g;⌀23
MY#MYA05A;194320 CentsAg;?g;⌀23
MY#MYA06/1;19431 CentBZ;?g;20
MY#MYA06/2;19451 CentBZ;?g;20
MY#MYA07;19505 CentsCN;?g;⌀16
MY#MYA08;195010 CentsCN;?g;⌀19
MY#MYA09;195020 CentsCN;?g;⌀24
 
 PRK Perak (1528-today)
MY#PRK04;AH1251(1835)1 KepingCu;?g;⌀21
 
 SRL Selangor (1743-today)
MY#SRL03;AH1251(1835)1 KepingCu;?g;⌀21
 
 KNT Kelantan (1267-today)
MY#KNT01;(1805)1 PitisSn(●);?g;⌀27
MY#KNT02;(1801)1 PitisSn(●);?g;⌀27
MY#KNT04;AH12561 PitisSn(◾);?g;⌀28
MY#KNT05;AH13001 PitisSn(●);?g;⌀28
 
 TEG Terengganu (1725-today)
MY#TEG2.1;(1793-1808)1 PitisSn;?g;⌀18
 
Straits Settlements (1826-1946)
 
 VA0 Victoria (1845-1901)
MY#STS01;1845¼ CentCu;?g;⌀18
MY#STS02;1845½ CentCu;?g;⌀22
MY#STS03;18451 CentCu;?g;⌀28
MY#STS04;1862¼ CentCu;?g;⌀18
MY#STS06;18621 CentCu;?g;⌀28
MY#STS07A;1884¼ CentBZ;?g;⌀16
MY#STS08;1883½ CentCu;?g;⌀23
MY#STS08A;1884½ CentBZ;?g;⌀23
MY#STS09;18741 CentCu;?g;⌀29
MY#STS09:W;18751 Cent;(Soho)Cu;?g;⌀29
MY#STS09A;18741 CentBZ;?g;⌀29
MY#STS10/1;18875 CentsAg;?g;⌀15
MY#STS10/2;19015 CentsAg;?g;⌀15
MY#STS11;189410 CentsAg;?g;⌀18
MY#STS11:H;188010 Cents;(Heaton)Ag;?g;⌀18
MY#STS12;190120 CentsAg;?g;⌀23
MY#STS12:H;189020 Cents;(Heaton)Ag;?g;⌀23
MY#STS14/1;1889¼ CentBZ;?g;⌀18
MY#STS14/2;1898¼ CentBZ;?g;⌀18
MY#STS15;1889½ CentCu;?g;⌀23
MY#STS16;18911 CentBZ;?g;⌀29
 
 EW7 Edward VII (1902-1910)
MY#STS17;1908¼ CentBZ;?g;⌀18
MY#STS18;1908½ CentBZ;?g;⌀22
MY#STS19;19031 CentBZ;?g;⌀28
MY#STS20;19025 CentsAg;?g;⌀15
MY#STS20A;19105 Cents;(Bombay)Ag;?g;⌀15
MY#STS21;190310 CentsAg;?g;⌀18
MY#STS21A;191010 Cents;(Bombay)Ag;?g;⌀18
MY#STS22;190320 CentsAg;?g;⌀23
MY#STS22A;191020 Cents;(Bombay)Ag;?g;⌀23
MY#STS23;190250 CentsAg;?g;⌀31
MY#STS24:H;190750 CentsAg;?g;⌀28
MY#STS25:B;19041 Dollar;(Bombay)Ag;?g;⌀36
MY#STS26;19071 DollarAg;?g;⌀34
MY#STS26:H;19071 DollarAg;?g;⌀34
 
 GG5 George V (1910-1936)
MY#STS27;1916¼ CentBZ;?g;⌀18
MY#STS28;1916½ CentBZ;?g;⌀23
MY#STS29;191710 CentsAg;?g;⌀18
MY#STS29A;191810 CentsAg;?g;⌀18
MY#STS29B;192710 CentsAg;?g;⌀18
MY#STS30A;191920 Cents;(Bombay)Ag;?g;⌀23
MY#STS30B;192720 CentsAg;?g;⌀23
MY#STS31;19205 CentsAg;?g;⌀15
MY#STS32;19201 CentBZ;?g;21
MY#STS33;19201 DollarAg;?g;⌀34
MY#STS34;19205 CentsCN;?g;⌀20
MY#STS35.1;192050 CentsAg;?g;⌀26
MY#STS36;19355 CentsAg;?g;⌀15
MY#STS37;1932½ CentBZ;?g;18
 
Malacca ¦ Melaka (PT:1511-1641;NL:-1795;BR:-1818;NL:-1825)
 
MY#MEK08.1;AH1247(1831)1 KepingCu;?g;⌀20
 
 JH3 John III (1521-1557)
MY#GO.JH3.18.011 DinheiroSn;2.01g;⌀20
MY#GO.JH3.20.011 BastardoSn;10.42g;⌀28
 
 SE1 Sebastian I (1557-1578)
MY#GO.SE1.26.011 DinheiroSn;4.06?g;⌀17
MY#GO.SE1.30.031 DinheiroSn;3.79?g;⌀18
MY#GO.SE1.31.041 BastardoSn;5.87g;⌀28unedited variant
 
Penang (1786-today)
 
MY#PGN16;18282 Cents (Pice)Cu;17.6?g;⌀32
 

SINGAPORE (SG) 
 
SG#KM001;19691 CentBZ;?g;⌀18
SG#KM001A;19811 CentCu[ST];?g;⌀18
SG#KM002;19685 CentsCN;?g;⌀16
SG#KM002A;19805 CentsCN[ST];?g;⌀16
SG#KM003;196910 CentsCN;?g;⌀19
SG#KM004;197620 CentsCN;?g;⌀24
SG#KM005;197650 CentsCN;?g;⌀28
SG#KM006;19681 DollarCN;?g;⌀33
SG#KM008;19715 CentsAl;?g;⌀21
SG#KM010;19735 DollarsAg;?g;⌀38
SG#KM017.1;197910 DollarsAg;31?g;⌀40*3
SG#KM019;19815 DollarsCN;16.80?g;⌀33
SG#KM049;19891 CentBZ;?g;⌀16
SG#KM050;19805 CentsAZ;?g;⌀17
SG#KM051;198810 CentsCN;?g;⌀18
SG#KM052;198620 CentsCN;?g;⌀21
SG#KM053.1;198850 CentsCN;?g;⌀25
SG#KM053.2;198950 CentsCN;?g;⌀25
SG#KM054B;19891 DollarAZ;?g;⌀22
SG#KM098;19941 CentCu[Zn];?g;⌀16
SG#KM099;20035 CentsAZ;?g;⌀17
SG#KM100;200310 CentsCN;?g;⌀18
SG#KM101;200320 CentsCN;?g;⌀21
SG#KM102;200350 CentsCN;?g;⌀25
SG#KM103;20031 DollarAZ;?g;⌀22
SG#KM104.1;19975 DollarsCN(AZ);?g;12c23
SG#KM104.2;20035 DollarsCN(AZ);?g;12c23
SG#KM138;19955 DollarsCN(AZ);?g;12c23
SG#KM171;20005 DollarsCN(AZ);?g;12c23
SG#KM314;20131 DollarAZ(CN);?g;⌀25
SG#KM345;20135 CentsBR[ST];?g;⌀17UC001
SG#KM346;201310 CentsNi[ST];?g;⌀18UC002
SG#KM347;201320 CentsNi[ST];?g;⌀21UC003
SG#KM348;201350 CentsNi[ST];?g;⌀25UC004
 

SOUTHERN ASIA (SAS) 
 

INDIA (IN) 
 
IN#N60358;1947-08-151 AnnaCN;3.87?g;⌀21Azad Hind Token
IN#N48604;1947-08-152 AnnasCN;5.83?g;23X.104; Azad Hind Token
 
IN#KM001.1;19501 Pice;(Mumbai)BZ;?g;⌀21
IN#KM001.2;19501 Pice;(Calcutta)BZ;?g;⌀21
IN#KM001.2:(b);19501 Pice;(Mumbai)BZ;?g;⌀21
IN#KM001.3;19511 Pice;(Calcutta)BZ;?g;⌀21
IN#KM001.3:(b);19511 Pice;(Mumbai)BZ;?g;⌀21
IN#KM001.4;19531 Pice;(Calcutta)BZ;?g;⌀21
IN#KM001.4:(b);19521 Pice;(Mumbai)BZ;?g;⌀21
IN#KM002.1:(b);1950½ Anna;(Mumbai)CN;?g;19
IN#KM002.2:(b);1955½ Anna;(Mumbai)CN;?g;19
IN#KM003.1;19501 Anna;(Mumbai)CN;?g;12c21
IN#KM003.2;19541 Anna;(Mumbai)CN;?g;12c21
IN#KM004.1;19502 Annas;(Mumbai)CN;?g;24
IN#KM004.2;19542 Annas;(Mumbai)CN;?g;24
IN#KM005.1;1951¼ Rupee;(Calcutta)Ni;?g;⌀19
IN#KM005.1:(b);1951¼ Rupee;(Mumbai)Ni;?g;⌀19
IN#KM005.2;1954¼ Rupee;(Calcutta)Ni;?g;⌀19
IN#KM005.2:(b);1955¼ Rupee;(Mumbai)Ni;?g;⌀19
IN#KM005.3;1955¼ Rupee;(Calcutta)Ni;?g;⌀19
IN#KM006.1:(b);1950½ Rupee;(Mumbai)Ni;?g;⌀24
IN#KM006.2;1954½ Rupee;(Calcutta)Ni;?g;⌀24
IN#KM006.2:(b);1955½ Rupee;(Mumbai)Ni;?g;⌀24
IN#KM006.3:1956½ RupeeNi;?g;⌀24
IN#KM007.1;19501 Rupee;(Mumbai)Ni;?g;⌀27
IN#KM007.2;19541 Rupee;(Mumbai)Ni;?g;⌀27
 
IN#KM008;19591 Naya Paisa;(Calcutta)BZ;?g;⌀16
IN#KM008:(b);19571 Naya Paisa;(Mumbai)BZ;?g;⌀16
IN#KM008:(hd);19581 Naya Paisa;(Hyderabad)BZ;?g;⌀16
IN#KM008A;19621 Naya Paisa;(Calcutta)NZ;?g;⌀16
IN#KM008A:(b);19631 Naya Paisa;(Mumbai)NZ;?g;⌀16
IN#KM009;19641 Paisa;(Calcutta)NZ;?g;⌀16
IN#KM009:(b);19641 Paisa;(Mumbai)NZ;?g;⌀16
IN#KM009:(h);19641 Paisa;(Hyderabad)NZ;?g;⌀16
IN#KM010.1;19681 Paisa;(Calcutta)Al;?g;15
IN#KM010.1:(b);19661 Paisa;(Mumbai)Al;?g;15
IN#KM010.1:(hy);19661 Paisa;(Hyderabad)Al;?g;15
IN#KM010.1:(h);19721 Paisa;(Hyderabad)Al;?g;15
IN#KM010.2;19691 Paisa;(Calcutta)Al;?g;15
IN#KM011;19582 Naye Paise;(Calcutta)CN;?g;8C18
IN#KM011:(b);19622 Naye Paise;(Mumbai)CN;?g;8C18
IN#KM012;19642 Paise;(Calcutta)CN;?g;8C18
IN#KM013.1;19662 Paise;(Calcutta)Al;?g;8C20
IN#KM013.1:(b);19672 Paise;(Mumbai)Al;?g;8C20
IN#KM013.2;19672 Paise;(Calcutta)Al;?g;8C20
IN#KM013.5:(b);19682 Paise;(Mumbai)Al;?g;8C20
IN#KM013.6;19732 Paise;(Calcutta)Al;?g;8C20
IN#KM013.6:(b);19762 Paise;(Mumbai)Al;?g;8C20
IN#KM013.6:(h);19772 Paise;(Hyderabad)Al;?g;8C20
IN#KM014.1;19653 Paise;(Calcutta)Al;?g;6R19
IN#KM014.1:(b);19653 Paise;(Mumbai)Al;?g;6R19
IN#KM014.2;19713 Paise;(Calcutta)Al;?g;6R19
IN#KM014.2:P;19693 Paise;(Mumbai)Al;?g;6R19proof
IN#KM014.2:(h);19713 Paise;(Hyderabad)Al;?g;6R19
IN#KM015;19733 Paise;(Mumbai)Al;?g;6R19proof
IN#KM016;19625 Naye Paise;(Calcutta)CN;?g;22
IN#KM016:(b);19625 Naye Paise;(Mumbai)CN;?g;22
IN#KM017;19655 Paise;(Calcutta)CN;?g;22
IN#KM017:(b);19645 Paise;(Mumbai)CN;?g;22
IN#KM018.1;19675 Paise;(Calcutta)Al;?g;20
IN#KM018.2;19675 Paise;(Calcutta)Al;?g;20
IN#KM018.2:(b);19675 Paise;(Mumbai)Al;?g;20
IN#KM018.2:(h);19675 Paise;(Hyderabad)Al;?g;20
IN#KM018.3;19685 Paise;(Calcutta)Al;?g;20
IN#KM018.3:(b);19685 Paise;(Mumbai)Al;?g;20
IN#KM018.6;19725 Paise;(Calcutta)Al;?g;20
IN#KM018.6:(b);19745 Paise;(Mumbai)Al;?g;20
IN#KM018.6:(h)/1;19735 Paise;(Hyderabad)Al;?g;20
IN#KM018.6:(h)/2;19755 Paise;(Hyderabad)Al;?g;20
IN#KM019;19765 Paise;(Calcutta)Al;?g;20
IN#KM019:(b);19765 Paise;(Mumbai)Al;?g;20
IN#KM020:(b);19775 Paise;(Mumbai)Al;?g;20
IN#KM021:(b);19785 Paise;(Mumbai)Al;?g;20
IN#KM022:(b);19795 Paise;(Mumbai)Al;?g;20
IN#KM023A;19915 Paise;(Calcutta)Al;?g;20
IN#KM023A:(h);19925 Paise;(Hyderabad)Al;?g;20
IN#KM024.1;195710 Naye Paise;(Calcutta)CN;?g;8C23
IN#KM024.1:(b);195710 Naye Paise;(Mumbai)CN;?g;8C23
IN#KM024.2;196210 Naye Paise;(Calcutta)CN;?g;8C23
IN#KM024.2:(b);195910 Naye Paise;(Mumbai)CN;?g;8C23
IN#KM025;196610 Paise;(Calcutta)CN;?g;8C23
IN#KM025:(b);196610 Paise;(Mumbai)CN;?g;8C23
IN#KM025:(hy);196610 Paise;(Hyderabad)CN;?g;8C23
IN#KM026.2;196810 Paise;(Calcutta)NZ;?g;8C23
IN#KM026.2:(b);196810 Paise;(Mumbai)NZ;?g;8C23
IN#KM026.2:(h);196810 Paise;(Hyperabad)NZ;?g;8C23
IN#KM026.3;197010 Paise;(Calcutta)NZ;?g;8C23
IN#KM026.3:P;196910 Paise;(Mumbai)NZ;?g;8C23proof
IN#KM026.3:(b);197110 Paise;(Mumbai)NZ;?g;8C23
IN#KM026.3:(h);196910 Paise;(Hyderabad)NZ;?g;8C23
IN#KM027.1;197310 Paise;(Calcutta)Al;?g;12c26
IN#KM027.1:(b);197210 Paise;(Mumbai)Al;?g;12c26
IN#KM027.1:(h);197110 Paise;(Hyderabad)Al;?g;12c26
IN#KM027.2:(b);197910 Paise;(Mumbai)Al;?g;12c26
IN#KM027.3;198010 Paise;(Calcutta)Al;?g;12c26
IN#KM028;197410 Paise;(Calcutta)Al;?g;12c26
IN#KM028:(b);197410 Paise;(Mumbai)Al;?g;12c26
IN#KM029;197510 Paise;(Calcutta)Al;?g;12c26
IN#KM029:(b);197510 Paise;(Mumbai)Al;?g;12c26
IN#KM030:(b);197610 Paise;(Mumbai)Al;?g;12c26
IN#KM031:(b);197710 Paise;(Mumbai)Al;?g;12c26
IN#KM032:(b);197810 Paise;(Mumbai)Al;?g;12c26
IN#KM033:(b);197910 Paise;(Mumbai)Al;?g;12c26
IN#KM033:(h);197910 Paise;(Hyderabad)Al;?g;12c26
IN#KM035:(b);198010 Paise;(Mumbai)Al;?g;12c26
IN#KM035:(h);198010 Paise;(Hyderabad)Al;?g;12c26
IN#KM036;198110 Paise;(Calcutta)Al;?g;12c26
IN#KM036:(b);198110 Paise;(Mumbai)Al;?g;12c26
IN#KM037;198210 Paise;(Calcutta)Al;?g;12c26
IN#KM037:P;198210 Paise;(Calcutta)Al;?g;12c26proof
IN#KM038:(h);198210 Paise;(Hyderabad)Al;?g;8C26
IN#KM039;198610 Paise;(Calcutta)Al;?g;8C26
IN#KM039:(b);199110 Paise;(Mumbai)Al;?g;8C26
IN#KM039:(h);199110 Paise;(Hyderabad)Al;?g;8C26
IN#KM040.1:C;198810 Paise;(Ottawa)ST;?g;⌀16
IN#KM040.1:(b);199010 Paise;(Mumbai)ST;?g;⌀16
IN#KM040.1:(n);199010 Paise;(Noida)ST;?g;⌀16
IN#KM040.2;198810 Paise;(Calcutta)ST;?g;⌀16
IN#KM041;197020 Paise;(Calcutta)NZ;?g;⌀22
IN#KM041:(b);196820 Paise;(Mumbai)NZ;?g;⌀22
IN#KM041:(h);197020 Paise;(Hyderabad)NZ;?g;⌀22
IN#KM042.1;(1969)20 Paise;(Calcutta)AZ;?g;⌀22
IN#KM042.1:(b);(1969)20 Paise;(Mumbai)AZ;?g;⌀22
IN#KM042.1:(h);(1969)20 Paise;(Hyderabad)AZ;?g;⌀22
IN#KM043.1:(b);197020 Paise;(Mumbai)AZ;?g;⌀22
IN#KM043.2;197120 Paise;(Mumbai)AZ;?g;⌀22
IN#KM044/1;198720 Paise;(Calcutta)Al;?g;6R26
IN#KM044/2;199120 Paise;(Calcutta)Al;?g;6R26
IN#KM044:(b);198620 Paise;(Mumbai)Al;?g;6R26
IN#KM044:(h);198220 Paise;(Hyderabad)Al;?g;6R26
IN#KM045:(h);198220 Paise;(Hyderabad)Al;?g;6R26
IN#KM046;198320 Paise;(Calcutta)Al;?g;6R26
IN#KM046:(h);198320 Paise;(Hyderabad)Al;?g;6R26
IN#KM047.1;196025 Naye Paise;(Calcutta)Ni;?g;⌀19
IN#KM047.1:(b);195925 Naye Paise;(Mumbai)Ni;?g;⌀19
IN#KM047.2;196125 Naye Paise;(Calcutta)Ni;?g;⌀19
IN#KM047.2:(b);196325 Naye Paise;(Mumbai)Ni;?g;⌀19
IN#KM048.1;196425 Paise;(Calcutta)Ni;?g;⌀19
IN#KM048.1:(b);196425 Paise;(Mumbai)Ni;?g;⌀19
IN#KM048.2;196625 Paise;(Calcutta)Ni;?g;⌀19
IN#KM048.2:(b);196625 Paise;(Mumbai)Ni;?g;⌀19
IN#KM048.3;196725 Paise;(Calcutta)Ni;?g;⌀19
IN#KM049.1;198525 Paise;(Calcutta)CN;?g;⌀19
IN#KM049.1:C;198525 Paise;(Ottawa)CN;?g;⌀19
IN#KM049.1:(b);197325 Paise;(Mumbai)CN;?g;⌀19
IN#KM049.1:(h);197425 Paise;(Hyderabad)CN;?g;⌀19
IN#KM049.2;197225 Paise;(Calcutta)CN;?g;⌀19
IN#KM049.3;197325 Paise;(Calcutta)CN;?g;⌀19
IN#KM049.5:(b);198925 Paise;(Mumbai)CN;?g;⌀19
IN#KM049.5:(h);198825 Paise;(Hyderabad)CN;?g;⌀19
IN#KM049.6;197525 Paise;(Calcutta)CN;?g;⌀19
IN#KM050;198025 Paise;(Calcutta)CN;?g;⌀19
IN#KM050:(b);198025 Paise;(Mumbai)CN;?g;⌀19
IN#KM050:(h);198025 Paise;(Hyderabad)CN;?g;⌀19
IN#KM051:(b);198125 Paise;(Mumbai)CN;?g;⌀19
IN#KM052:(b);198225 Paise;(Mumbai)CN;?g;⌀19
IN#KM053:(h);198525 Paise;(Hyderabad)CN;?g;⌀19
IN#KM054;198825 Paise;(Calcutta)ST;?g;⌀19
IN#KM054:C;198825 Paise;(Ottawa)ST;?g;⌀19
IN#KM054:(b);199925 Paise;(Mumbai)ST;?g;⌀19
IN#KM054:(h);199425 Paise;(Hyderabad)ST;?g;⌀19
IN#KM054:(n);199625 Paise;(Noida)ST;?g;⌀19
IN#KM055;196250 Naye Paise;(Calcutta)Ni;?g;⌀24
IN#KM055:(b);196250 Naye Paise;(Mumbai)Ni;?g;⌀24
IN#KM057;(1964)50 Paise;(Calcutta)Ni;?g;⌀24
IN#KM057:(b);(1964)50 Paise;(Mumbai)Ni;?g;⌀24
IN#KM058.1;196450 Paise;(Calcutta)Ni;?g;⌀24
IN#KM058.1:(b);196750 Paise;(Mumbai)Ni;?g;⌀24
IN#KM058.2;197050 Paise;(Calcutta)Ni;?g;⌀24
IN#KM058.2:(b);196850 Paise;(Mumbai)Ni;?g;⌀24
IN#KM059;(1969)50 Paise;(Calcutta)Ni;?g;⌀24
IN#KM059:(b);(1969)50 Paise;(Mumbai)Ni;?g;⌀24
IN#KM060;(1972)50 Paise;(Calcutta)CN;?g;⌀24
IN#KM060:(b);(1972)50 Paise;(Mumbai)CN;?g;⌀24
IN#KM061;197350 Paise;(Calcutta)CN;?g;⌀24
IN#KM061:(b);197350 Paise;(Mumbai)CN;?g;⌀24
IN#KM062;197350 Paise;(Calcutta)CN;?g;⌀24
IN#KM062:(b);197350 Paise;(Mumbai)CN;?g;⌀24
IN#KM063;197550 Paise;(Calcutta)CN;?g;⌀24
IN#KM063:(b);197550 Paise;(Mumbai)CN;?g;⌀24
IN#KM064:(b);198250 Paise;(Mumbai)CN;?g;⌀24
IN#KM065;198850 Paise;(Calcutta)CN;?g;⌀24
IN#KM065:(b);198450 Paise;(Mumbai)CN;?g;⌀24
IN#KM065:(h);198550 Paise;(Hyderabad)CN;?g;⌀24
IN#KM065:(t);198550 Paise;(Taegu)CN;?g;⌀24
IN#KM066;(1985)50 Paise;(Calcutta)CN;?g;⌀24
IN#KM066:(b);(1985)50 Paise;(Mumbai)CN;?g;⌀24
IN#KM067.1;(1985)50 Paise;(Calcutta)CN;?g;⌀24
IN#KM067.1:(b);(1985)50 Paise;(Mumbai)CN;?g;⌀24
IN#KM067.1:(h);(1985)50 Paise;(Hyderabad)CN;?g;⌀24
IN#KM067.2;(1985)50 Paise;(Calcutta)CN;?g;⌀24
IN#KM068.1;198650 Paise;(Calcutta)CN;?g;⌀24
IN#KM068.1:(b);198650 Paise;(Mumbai)CN;?g;⌀24
IN#KM068.1:(h);198650 Paise;(Hyderabad)CN;?g;⌀24
IN#KM069;199650 Paise;(Calcutta)ST;?g;⌀22
IN#KM069:C;198850 Paise;(Ottawa)ST;?g;⌀22
IN#KM069:(b);199750 Paise;(Mumbai)ST;?g;⌀22
IN#KM069:(h);199850 Paise;(Hyderabad)ST;?g;⌀22
IN#KM069:(n);199050 Paise;(Noida)ST;?g;⌀22
IN#KM075.1;19621 Rupee;(Calcutta)Ni;?g;⌀28
IN#KM075.2;19701 Rupee;(Mumbai)Ni;?g;⌀28
IN#KM076;(1964)1 Rupee;(Calcutta)Ni;?g;⌀27
IN#KM076:(b);(1964)1 Rupee;(Mumbai)Ni;?g;⌀27
IN#KM077;(1969)1 Rupee;(Calcutta)Ni;?g;⌀28
IN#KM077:(b);(1969)1 Rupee;(Mumbai)Ni;?g;⌀28
IN#KM078.1;19781 Rupee;(Calcutta)CN;?g;⌀28
IN#KM078.1:(b)/1;19771 Rupee;(Mumbai)CN;?g;⌀28
IN#KM078.1:(b)/2;19781 Rupee;(Mumbai)CN;?g;⌀28
IN#KM078.2;19761 Rupee;(Calcutta)CN;?g;⌀28
IN#KM078.3;19801 Rupee;(Calcutta)CN;?g;⌀28
IN#KM078.3:(b);19811 Rupee;(Mumbai)CN;?g;⌀28
IN#KM079.1;19851 Rupee;(Calcutta)CN;?g;⌀26
IN#KM079.1:H;19851 Rupee;(Birmingham)CN;?g;⌀26
IN#KM079.1:(b);19851 Rupee;(Mumbai)CN;?g;⌀26
IN#KM079.1:(hy);19891 Rupee;(Hyderabad)CN;?g;⌀26
IN#KM079.1:(l);19851 Rupee;(Llantrisant)CN;?g;⌀26
IN#KM079.1:(n);19901 Rupee;(Noida)CN;?g;⌀26
IN#KM079.4;19911 Rupee;(Calcutta)CN;?g;⌀26
IN#KM079.5:(h);19911 Rupee;(Hyderabad)CN;?g;⌀26
IN#KM080;19851 Rupee;(Calcutta)CN;?g;⌀26
IN#KM080:(b);19851 Rupee;(Mumbai)CN;?g;⌀26
IN#KM081:(b);19871 Rupee;(Mumbai)CN;?g;⌀26
IN#KM081:(h);19871 Rupee;(Hyderabad)CN;?g;⌀26
IN#KM082;19881 Rupee;(Calcutta)CN;?g;⌀26
IN#KM082:(b);19881 Rupee;(Mumbai)CN;?g;⌀26
IN#KM083.1:(b);19891 Rupee;(Mumbai)CN;?g;⌀26
IN#KM084:(h);19891 Rupee;(Hyderabad)CN;?g;⌀26
IN#KM085:(b);19901 Rupee;(Mumbai)CN;?g;⌀26
IN#KM085:(h);19901 Rupee;(Hyderabad)CN;?g;⌀26
IN#KM086:(b);(1990)1 Rupee;(Mumbai)CN;?g;⌀26
IN#KM086:(h);(1990)1 Rupee;(Hyderabad)CN;?g;⌀26
IN#KM087.2:(b);19901 Rupee;(Mumbai)CN;?g;⌀26
IN#KM087.2:(h);19901 Rupee;(Hyderabad)CN;?g;⌀26
IN#KM088.1;19901 Rupee;(Calcutta)CN;?g;⌀26
IN#KM088.1:(h);19901 Rupee;(Hyderabad)CN;?g;⌀26
IN#KM089:(b);19911 Rupee;(Mumbai)CN;?g;⌀26
IN#KM089:(h);19911 Rupee;(Hyderabad)CN;?g;⌀26
IN#KM090;19911 Rupee;(Mumbai)CN;?g;⌀26
IN#KM091:(b);19911 Rupee;(Mumbai)CN;?g;⌀26
IN#KM092.1;19931 Rupee;(Calcutta)ST;?g;⌀25
IN#KM092.1:(b);19951 Rupee;(Mumbai)ST;?g;⌀25
IN#KM092.1:(h);19921 Rupee;(Hyderabad)ST;?g;⌀25
IN#KM092.1:(n);19931 Rupee;(Noida)ST;?g;⌀25
IN#KM092.2;20021 Rupee;(Calcutta)ST;?g;⌀25
IN#KM092.2:(b);20031 Rupee;(Mumbai)ST;?g;⌀25
IN#KM092.2:(h);20041 Rupee;(Hyderabad)ST;?g;⌀25
IN#KM092.2:(k)/1;19981 Rupee;(Kremnica)ST;?g;⌀25
IN#KM092.2:(k)/2;20001 Rupee;(Kremnica)ST;?g;⌀25
IN#KM092.2:(m);19971 Rupee;(Mexico City)ST;?g;⌀25
IN#KM092.2:(n);19981 Rupee;(Noida)ST;?g;⌀25
IN#KM092.2:(p);19981 Rupee;(Pretoria)ST;?g;⌀25
IN#KM093:(b);(1992)1 Rupee;(Mumbai)CN;?g;⌀26
IN#KM095;19931 Rupee;(Mumbai)CN;?g;⌀25
IN#KM096.1;19941 Rupee;(Mumbai)ST;?g;⌀25
IN#KM097.1:(b);19951 Rupee;(Mumbai)ST;?g;⌀25
IN#KM098:(b);19971 Rupee;(Mumbai)ST;?g;⌀25
IN#KM120:(b);19822 Rupees;(Mumbai)CN;?g;⌀28
IN#KM121.1;19822 Rupees;(Calcutta)CN;?g;11r26
IN#KM121.2;19902 Rupees;(Calcutta)CN;?g;⌀28
IN#KM121.2:(h);19902 Rupees;(Hyderabad)CN;?g;⌀28
IN#KM121.3;19982 Rupees;(Calcutta)CN;?g;11r26
IN#KM121.3:(b);19922 Rupees;(Mumbai)CN;?g;11r26
IN#KM121.3:(h)/1;19922 Rupees;(Hyderabad)CN;?g;11r26
IN#KM121.3:(h)/2;19932 Rupees;(Hyderabad)CN;?g;11r26
IN#KM121.3:(n);20032 Rupees;(Noida)CN;?g;11r26
IN#KM121.4;19952 RupeesCN;?g;11r26
IN#KM121.4:(b);19932 Rupees;(Mumbai)CN;?g;11r26
IN#KM121.4:(n);19982 Rupees;(Noida)CN;?g;11r26
IN#KM121.5;20032 Rupees;(Calcutta)CN;?g;11r26
IN#KM121.5:(b);20022 Rupees;(Mumbai)CN;?g;11r26
IN#KM121.5:(h);19982 Rupees;(Hyderabad)CN;?g;11r26
IN#KM121.5:(ld);19992 Rupees;(London)CN;?g;11r26
IN#KM121.5:(n);20032 Rupees;(Noida)CN;?g;11r26
IN#KM121.5:(r);20002 Rupees;(Moscow)CN;?g;11r26
IN#KM121.5:(t);20032 Rupees;(Taegu)CN;?g;11r26
IN#KM124.1;19932 Rupees;(Mumbai)CN;?g;11r26
IN#KM125.1;19932 Rupees;(Mumbai)CN;?g;11r26
IN#KM125.2;19932 Rupees;(Hyperabad)CN;?g;11r26
IN#KM126.1:(b);19942 Rupees;(Mumbai)CN;?g;11r26
IN#KM126.1:(h);19942 Rupees;(Hyderabad)CN;?g;11r26
IN#KM127.1:(b);19952 Rupees;(Mumbai)CN;?g;11r26
IN#KM129.1;19962 Rupees;(Calcutta)CN;?g;11r26
IN#KM129.4;19962 Rupees;(Calcutta)CN;?g;11r26
IN#KM130.1:(b);19972 Rupees;(Mumbai)CN;?g;11r26
IN#KM130.1:(h);19972 Rupees;(Hyderabad)CN;?g;11r26
IN#KM131.1:(b);19982 Rupees;(Mumbai)CN;?g;11r26
IN#KM150:(b);19855 Rupees;(Mumbai)CN;?g;⌀30
IN#KM151:(b);19895 Rupees;(Mumbai)CN;?g;⌀30
IN#KM151:(h);19895 Rupees;(Hyderabad)CN;?g;⌀30
IN#KM154.1;20035 Rupees;(Calcutta)CN;?g;⌀23
IN#KM154.1:(b);19955 Rupees;(Mumbai)CN;?g;⌀23
IN#KM154.1:(h);19985 Rupees;(Hyderabad)CN;?g;⌀23
IN#KM154.1:(n);19985 Rupees;(Noida)CN;?g;⌀23
IN#KM154.1:(r);20005 Rupees;(Moscow)CN;?g;⌀23
IN#KM154.2;20045 Rupees;(Calcutta)CN;?g;⌀23
IN#KM154.2:(b);20005 Rupees;(Mumbai)CN;?g;⌀23
IN#KM154.2:(h);19955 Rupees;(Hyderabad)CN;?g;⌀23
IN#KM154.2:(n);20005 Rupees;(Noida)CN;?g;⌀23
IN#KM154.2:(r);19995 Rupees;(Moscow)CN;?g;⌀23
IN#KM154.4:(b);20045 Rupees;(Mumbai)CN;?g;⌀23
IN#KM155.1:(b);(1994)5 Rupees;(Mumbai)CN;?g;⌀23
IN#KM156.1:(b);19955 Rupees;(Mumbai)CN;?g;⌀23
IN#KM157:(b);19955 Rupees;(Mumbai)CN;?g;⌀23
IN#KM157:(n);19955 Rupees;(Noida)CN;?g;⌀23
IN#KM185:(b);(1969)10 Rupees;(Mumbai)Ag;?g;⌀34
IN#KM186:(b);197010 Rupees;(Mumbai)Ag;?g;⌀34
IN#KM187.1;(1972)10 Rupees;(Mumbai)Ag;?g;⌀39
IN#KM188;197310 Rupees;(Mumbai)Ag;?g;⌀39
IN#KM189;197410 Rupees;(Mumbai)Ag;?g;⌀39
IN#KM191;197610 Rupees;(Mumbai)CN;?g;⌀39
IN#KM192;197710 Rupees;(Mumbai)CN;?g;⌀39
IN#KM193;197810 Rupees;(Mumbai)Ag;?g;⌀39
IN#KM196;198110 Rupees;(Mumbai)CN;?g;⌀39
IN#KM240;197320 Rupees;(Mumbai)Ag;?g;⌀44
IN#KM256;197550 Rupees;(Mumbai)Ag;?g;⌀44*3
IN#KM290;19992 Rupees;(Calcutta)CN;?g;11r26
IN#KM291:(b);20002 Rupees;(Mumbai)CN;?g;11r26
IN#KM295.x:(b);19991 Rupee;(Mumbai)ST;?g;⌀25
IN#KM296.2:(n);19982 Rupees;(Noida)CN;?g;11r26
IN#KM303:(n);20012 Rupees;(Noida)CN;?g;11r26
IN#KM304:(b);20015 Rupees;(Mumbai)CN;?g;⌀23
IN#KM305:(b);20022 Rupees;(Mumbai)CN;?g;11r26
IN#KM307;20022 Rupees;(Calcutta)CN;?g;11r26
IN#KM308;20035 Rupees;(Calcutta)CN;?g;⌀23
IN#KM308:(b);20035 Rupees;(Mumbai)CN;?g;⌀23
IN#KM313:(h);20021 Rupee;(Hyderabad)ST;?g;⌀25
IN#KM314:(h);20031 Rupee;(Hyderabad)ST;?g;⌀25
IN#KM317.1:(h);20015 Rupees;(Hyderabad)CN;?g;⌀23
IN#KM322;20051 Rupee;(Calcutta)ST;?g;⌀25
IN#KM324;(2006)5 Rupees;(Mumbai)CN;?g;⌀23
IN#KM325;(2005)5 Rupees;(Mumbai)CN;?g;⌀23
IN#KM326:(b);20062 Rupees;(Mumbai)ST;?g;⌀27
IN#KM326:(h);20062 Rupees;(Hyderabad)ST;?g;⌀27
IN#KM327;20072 Rupees;(Calcutta)ST;?g;⌀27
IN#KM327:(b);20102 Rupees;(Mumbai)ST;?g;⌀27
IN#KM327:(h);20082 Rupees;(Hyderabad)ST;?g;⌀27
IN#KM327:(n);20082 Rupees;(Noida)ST;?g;⌀27
IN#KM329;(2004)5 Rupees;(Calcutta)CN;?g;⌀23
IN#KM331;20071 Rupee;(Calcutta)ST;?g;⌀25
IN#KM331:(b);20091 Rupee;(Mumbai)ST;?g;⌀25
IN#KM331:(h);20101 Rupee;(Hyderabad)ST;?g;⌀25
IN#KM331:(n);20081 Rupee;(Noida)ST;?g;⌀25
IN#KM354:(h);(2006)5 Rupees;(Hyderabad)ST;?g;⌀23
IN#KM355;(2006)5 Rupees;(Mumbai)CN;?g;⌀23
IN#KM360.1;20075 Rupees;(Mumbai)ST;?g;⌀23
IN#KM363:(n);200810 Rupees;(Noida)BR(CN);?g;⌀27
IN#A365;20055 Rupees;(Mumbai)ST;?g;⌀23
IN#KM365:(b);20095 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23
IN#KM365:(h);20095 Rupees;(Hyderabad)NZ;?g;⌀23
IN#KM367:(b);20095 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23
IN#KM367:(h);20095 Rupees;(Hyderabad)NZ;?g;⌀23
IN#KM368;20092 Rupees;(Calcutta)ST;?g;⌀27
IN#KM372:(b);200910 Rupees;(Mumbai)BR(CN);?g;⌀27
IN#KM373;20105 Rupees;(Calcutta)NZ;?g;⌀23
IN#KM373:(b);20115 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23
IN#KM373:(h);20105 Rupees;(Hyderabad)NZ;?g;⌀23
IN#KM374;200850 Paise;(Calcutta)ST;?g;⌀23
IN#KM376;20095 Rupees;(Calcutta)NZ;?g;⌀23
IN#KM376:(b);20095 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23
IN#KM377;20105 Rupees;(Calcutta)NZ;?g;⌀23
IN#KM378:(b);20105 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23
IN#KM379;20105 Rupees;(Calcutta)NZ;?g;⌀23
IN#KM381:(b);20105 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23
IN#KM381:(h);20105 Rupees;(Hyderabad)NZ;?g;⌀23
IN#KM385:(h);20101 Rupee;(Hyderabad)ST;?g;⌀25
IN#KM386;20102 Rupees;(Calcutta)ST;?g;⌀27
IN#KM387;20105 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23
IN#KM388:(n);200810 Rupees;(Noida)AZ(CN);?g;⌀27
IN#KM391:(b);20105 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23
IN#KM392:(b);20095 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23
IN#KM392:(h);20095 Rupees;(Hyderabad)NZ;?g;⌀23
IN#KM393;20115 Rupees;(Calcutta)NZ;?g;⌀23
IN#KM393:(b);20115 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23
IN#KM393:(n);20115 Rupees;(Noida)NZ;?g;⌀23
IN#KM394;20111 Rupee;(Calcutta)ST;?g;⌀22
IN#KM394:(b);20121 Rupee;(Mumbai)ST;?g;⌀22
IN#KM394:(h);20111 Rupee;(Hyderabad)ST;?g;⌀22
IN#KM394:(n);20151 Rupee;(Noida)ST;?g;⌀22
IN#KM395;20112 Rupees;(Calcutta)ST;?g;⌀25
IN#KM395:(b);20112 Rupees;(Mumbai)ST;?g;⌀25
IN#KM395:(h);20112 Rupees;(Hyderabad)ST;?g;⌀25
IN#KM395:(n);20112 Rupees;(Noida)ST;?g;⌀25
IN#KM396:(n);20115 Rupees;(Noida)NZ;?g;⌀23
IN#KM397:(b);20115 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23
IN#KM398:(b);201150 Paise;(Mumbai)ST;?g;⌀19
IN#KM399.1;20115 Rupees;(Calcutta)NZ;?g;⌀23
IN#KM399.1:(h);20115 Rupees;(Hyderabad)NZ;?g;⌀23
IN#KM399.2:(b);20115 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23
IN#KM400:(b);201110 Rupees;(Mumbai)AZ(CN);?g;⌀27
IN#KM400:(n);201110 Rupees;(Noida)AZ(CN);?g;⌀27
IN#KM401;20102 Rupees;(Calcutta)ST;?g;⌀25
IN#KM401:(h);20102 Rupees;(Hyderabad)ST;?g;⌀25
IN#KM403.1:(b);20105 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23
IN#KM404:(b);20125 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23
IN#KM405;20115 RupeesNZ;?g;⌀23
IN#KM406:(h);20075 Rupees;(Hyderabad)ST;?g;⌀23
IN#KM407:(b);201210 Rupees;(Mumbai)AZ(CN);?g;⌀27
IN#KM409;20075 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23
IN#KM423;20135 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23
IN#KM425:(b);20125 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23
IN#KM429:(b);(2012)5 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23
IN#KM429:(h);(2012)5 Rupees;(Hyderabad)NZ;?g;⌀23
IN#KM430;(2012)10 Rupees;(Mumbai)AZ(CN);?g;⌀27
IN#KM431:(b);20135 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23
IN#KM431:(h);20135 Rupees;(Hyderabad)NZ;?g;⌀23
IN#KM432;20135 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23
IN#KM433;201310 Rupees;(Mumbai)AZ(CN);?g;⌀27
IN#KM434;201510 Rupees;(Calcutta)AZ(CN);?g;⌀27
IN#KM437;201610 Rupees;(Mumbai)AZ(CN);?g;⌀27
IN#KM444;20145 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23UC102; 100 years ❢ Steamship Komagata Maru Incident
IN#KM446:(b);20145 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23UC105; 50 years ❢ Bharat Heavy Electricals
IN#KM447:(b);20155 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23UC109; 50 years Indo-Pakistani War
IN#KM448:(b);201510 Rupees;(Mumbai)AZ(CN);?g;⌀27UC107; 100 years ❢ Gandhi return from South Africa
IN#KM449:(b);201510 Rupees;(Mumbai)AZ(CN);?g;⌀27UC108; 125 years 🞰 Bhimrao Ramji Ambedkar
IN#KM450:(b);201510 Rupees;(Mumbai)AZ(CN);?g;⌀27UC106; International Day of Yoga
IN#KM484;(2015)5 Rupees;(Mumbai)NZ;?g;⌀23UC103; 125 years 🞰 Jawaharlal Nehru
 
British Raj (1858-1947)
 
 VA0 Victoria (1858-1901)
IN#INB466;1862½ Pice;(Calcutta)Cu;?g;⌀21
IN#INB467;1862¼ Anna;(Calcutta)Cu;?g;⌀25
IN#INB467:(b);1862¼ Anna;(Mumbai)Cu;?g;⌀25
IN#INB468;1862½ Anna;(Calcutta)Cu;?g;⌀31
IN#INB469;18622 Annas;(Calcutta)Ag;?g;⌀15
IN#INB470;1862¼ Rupee;(Calcutta)Ag;?g;⌀19
IN#INB473.1:(b);18621 Rupee;(Mumbai)Ag;?g;⌀31
IN#INB483;1899¹/12 Anna=1 Pie;(Calcutta)Cu;?g;⌀17
IN#INB484/1;1888½ Pice;(Calcutta)Cu;?g;⌀21
IN#INB484/2;1895½ Pice;(Calcutta)Cu;?g;⌀21
IN#INB486;1891¼ Anna;(Calcutta)Cu;?g;⌀25
IN#INB487;1877½ Anna;(Calcutta)Cu;?g;⌀31
IN#INB488;18902 Annas;(unsure)Ag;?g;⌀15
IN#INB490:(b);1877¼ Rupee;(Mumbai)Ag;?g;⌀19
IN#INB491:B;1899½ Rupee;(Mumbai)Ag;?g;⌀24
IN#INB492:C;18931 Rupee;(Calcutta)Ag;?g;⌀31
 
 EW7 Edward VII (1902-1910)
IN#INB497;1904¹/12 Anna=1 Pie;(Calcutta)Cu;?g;⌀17
IN#INB498;1907¹/12 Anna=1 Pie;(Calcutta)BZ;?g;⌀17
IN#INB499;1903½ Pice;(Calcutta)Cu;?g;⌀21
IN#INB500;1910½ Pice;(Calcutta)BZ;?g;⌀21
IN#INB501;1905¼ Anna;(Calcutta)Cu;?g;⌀25
IN#INB502/1;1907¼ Anna;(Calcutta)Cu;?g;⌀25
IN#INB502/2;1910¼ Anna;(Calcutta)Cu;?g;⌀25
IN#INB504/1;19071 Anna;(Mumbai)CN;?g;12c21
IN#INB504/2;19101 Anna;(Mumbai)CN;?g;12c21
IN#INB505;19072 Annas;(Calcutta)Ag;?g;⌀15
IN#INB507;1910½ Rupee;(Calcutta)Ag;?g;⌀24
IN#INB508;19041 Rupee;(Calcutta)Ag;?g;⌀31
 
 GG5 George V (1910-1936)
IN#INB509/1;1929¹/12 Anna=1 Pie;(Calcutta)BZ;?g;⌀17
IN#INB509/2;1933¹/12 Anna=1 Pie;(Calcutta)BZ;?g;⌀17
IN#INB509:(b);1926¹/12 Anna=1 Pie;(Mumbai)BZ;?g;⌀17
IN#INB510;1919½ Pice;(Calcutta)BZ;?g;⌀21
IN#INB512;1919¼ Anna;(Calcutta)BZ;?g;⌀25
IN#INB512:(b)/1;1927¼ Anna;(Mumbai)BZ;?g;⌀25
IN#INB512:(b)/2;1936¼ Anna;(Mumbai)BZ;?g;⌀25
IN#INB513;19351 Anna;(Calcutta)CN;?g;12c21
IN#INB513:(b)/1;19161 Anna;(Mumbai)CN;?g;12c21
IN#INB513:(b)/2;19361 Anna;(Mumbai)CN;?g;12c21
IN#INB515;19132 Annas;(Calcutta)Ag;?g;⌀15
IN#INB516;19242 Annas;(Calcutta)CN;?g;21
IN#INB516:(b);19182 Annas;(Mumbai)CN;?g;21
IN#INB518;1913¼ Rupee;(unsure)Ag;?g;⌀19
IN#INB519;19204 Annas;(Calcutta)CN;?g;8C26
IN#INB520;19198 Annas;(Calcutta)CN;?g;⌀26
IN#INB522;1936½ Rupee;(Calcutta)Ag;?g;⌀24
IN#INB524;19161 Rupee;(Calcutta)Ag;?g;⌀31
IN#INB524:(b);19171 Rupee;(Mumbai)Ag;?g;⌀31
 
 GG6 George VI (1937-1947)
IN#INB526:(b);1939¹/12 Anna=1 Pie;(Mumbai)BZ;?g;⌀17
IN#INB527;1939¹/12 Anna=1 Pie;(Calcutta)BZ;?g;⌀17
IN#INB527:(b);1939¹/12 Anna=1 Pie;(Mumbai)BZ;?g;⌀17
IN#INB528;1940½ Pice;(Calcutta)BZ;?g;⌀21
IN#INB528:(b);1939½ Pice;(Mumbai)BZ;?g;⌀21
IN#INB530;1939¼ Anna;(unsure)BZ;?g;⌀25
IN#INB531;1941¼ Anna;(unsure)BZ;?g;⌀25
IN#INB532:(RC);19431 Pice;(Mumbai)BZ(●);?g;⌀21
IN#INB533:(FC);19451 Pice;(Calcutta)BZ(●);?g;⌀21
IN#INB533:(b)(HC);19441 Pice;(Mumbai)BZ(●);?g;⌀21
IN#INB533:(b)(FC);19451 Pice;(Mumbai)BZ(●);?g;⌀21
IN#INB534B.1;1943½ Anna;(Mumbai)NZ;?g;17
IN#INB534B.2;1942½ Anna;(Calcutta)NZ;?g;17
IN#INB535.1;1946½ Anna;(Mumbai)CN;?g;17
IN#INB535.2;1946½ Anna;(Calcutta)CN;?g;17
IN#INB536:(b);19391 Anna;(Mumbai)CN;?g;12c21
IN#INB537:(b);19401 Anna;(Mumbai)CN;?g;12c21
IN#INB537A;19431 Anna;(Calcutta)NZ;?g;12c20
IN#INB537A:(b);19431 Anna;(Mumbai)NZ;?g;12c20
IN#INB538;19461 Anna;(Calcutta)CN;?g;12c20
IN#INB538:(b);19461 Anna;(Mumbai)CN;?g;12c20
IN#INB539;19451 Anna;(Calcutta)NZ;?g;12c21
IN#INB539:(b);19451 Anna;(Mumbai)NZ;?g;12c21
IN#INB540:(b);19392 Annas;(Mumbai)CN;?g;21
IN#INB541:(b);19402 Annas;(Mumbai)CN;?g;21
IN#INB541A:(b);19442 Annas;(Mumbai)NZ;?g;21
IN#INB542:(b);19462 Annas;(Mumbai)CN;?g;21
IN#INB543;19452 Annas;(Calcutta)NZ;?g;21
IN#INB543:(b);19452 Annas;(Mumbai)NZ;?g;21
IN#INB544:(b);1939¼ Rupee;(Mumbai)Ag;?g;⌀19
IN#INB544A;1940¼ Rupee;(Mumbai)Ag;?g;⌀19
IN#INB545;1940¼ Rupee;(unsure)Ag;?g;⌀19
IN#INB546;1942¼ Rupee;(Calcutta)Ag;?g;⌀19
IN#INB547:L;1943¼ Rupee;(Lahore)Ag;?g;⌀19
IN#INB547:(b);1945¼ Rupee;(Mumbai)Ag;?g;⌀19
IN#INB548;1947¼ Rupee;(Mumbai)Ni;?g;⌀19
IN#INB550A:(b);1940½ Rupee;(Mumbai)Ag;?g;⌀24
IN#INB551;1941½ Rupee;(Mumbai)Ag;?g;⌀24
IN#INB552:(b)/1;1943½ Rupee;(Mumbai)Ag;?g;⌀24
IN#INB552:(b)/2;1944½ Rupee;(Mumbai)Ag;?g;⌀24
IN#INB552:L/1;1943½ Rupee;(Lahore)Ag;?g;⌀24
IN#INB552:L/2;1944½ Rupee;(Lahore)Ag;?g;⌀24
IN#INB553:/1;1946½ Rupee;(Mumbai)Ni;?g;⌀24
IN#INB553:/2;1947½ Rupee;(Mumbai)Ni;?g;⌀24
IN#INB555;19381 Rupee;(Mumbai)Ag;?g;⌀30
IN#INB556;19401 Rupee;(Mumbai)Ag;?g;⌀30
IN#INB557.1:(b);19441 Rupee;(Mumbai)Ag;?g;⌀30
IN#INB557.1:L;19451 Rupee;(Lahore)Ag;?g;⌀30
IN#INB559:(b);19471 Rupee;(Mumbai)Ni;?g;⌀30
IN#INB559:(l);19471 Rupee;(Lahore)Ni;?g;⌀30
 
East India Company (1612-1858)
 
 BGP Bengal Presidency (1765~1835)
IN#EIC028;ND-/371 Pice;(Varanasi)Cu;?g;⌀20
IN#EIC056;ND-/371 Pice;(Calcutta)Cu;?g;⌀26
IN#EIC058;(1831-35)1 Pie;(Calcutta)Cu;?g;⌀16
IN#EIC096.1;AH1204/19¼ Rupee;(Murshidabad)Ag;?g;⌀17
IN#EIC099;AH-/19(1793)1 RupeeAg;?g;⌀26
IN#EIC104;AH1204/19¼ Rupee;(Murshidabad)Ag;?g;⌀17
 
 BBP Bombay Presidency (1612~1834)
IN#EIC192;1791½ PiceCu;3.07?g;⌀20
IN#EIC197;1809½ PiceCu;5.22?g;⌀15*3
IN#EIC198;(1802-29)1 PiceCu;10.44?g;⌀19*4
IN#EIC232;1833/AH1249¼ Anna;(Calcutta)Cu;?g;⌀26
IN#EIC261;1833/AH12481 Pie;(Calcutta)Cu;?g;⌀18
IN#EIC262;1833/AH12481 Pie;(Calcutta)Cu;?g;⌀18
 
 MDP Madras Presidency (1612~1869)
IN#EIC3061 DuduCu;5.60?g;⌀15*4
IN#EIC314;18031 CashCu;1.06?g;⌀8
IN#EIC316;18035 Cash=1 Falus;(Soho)Cu;?g;⌀21
IN#EIC317;18035 Cash=1 FalusCu;3.01?g;⌀21
IN#EIC319;180310 Cash;(Soho)Cu;?g;⌀26
IN#EIC320;180810 CashCu;4.51?g;⌀25
IN#EIC321;180320 Cash;(Soho)Cu;?g;⌀31
IN#EIC384;AH-/6(1799?)1 RupeeAg;11.38?g;⌀20*4
IN#EIC397;1797¹/96 Rupee=½ DubCu;6.50?g;⌀24
IN#EIC412;AH1172/6⅛ RupeeAg;?g;⌀13
IN#EIC415.1;AH1172/61 RupeeAg;?g;⌀32
IN#EIC424;AH1172/6⅛ Rupee;(Madras)Ag;?g;⌀13
IN#EIC425;AH1172/6¼ Rupee;(Calcutta)Ag;?g;⌀16
IN#EIC435;AH1172/6½ Rupee;(Calcutta)Ag;?g;⌀21
 
 WL4 William IV (1835-1837)
IN#EIC445;1835¹/12 AnnaCu;?g;⌀18
IN#EIC446.1:(b);1835¼ Anna;(Mumbai)Cu;?g;⌀25
IN#EIC446.2;1835¼ Anna;(Calcutta)Cu;?g;⌀26
IN#EIC447.1;1835½ AnnaCu;?g;⌀30
IN#EIC448.3;1835¼ Rupee;(Mumbai)Ag;?g;⌀20
IN#EIC449.1;1835½ Rupee;(Mumbai)Ag;?g;⌀24
IN#EIC450.1;18351 Rupee;(Mumbai)Ag;?g;⌀31
IN#EIC450.4;18351 Rupee;(Calcutta)Ag;11.5?g;⌀31
 
 VA0 Victoria (1837-1858)
IN#EIC445:(c);1848¹/12 Anna;(Calcutta)Cu;?g;⌀17
IN#EIC453.1;1840¼ Rupee;(Mumbai)Ag;?g;⌀20
IN#EIC454.1;1840¼ RupeeAg;?g;⌀20
IN#EIC458.3;18401 Rupee;(Mumbai)Ag;?g;⌀31
IN#EIC463.1:(w);1858¼ Anna;(Birmingham)Cu;?g;⌀26
IN#EIC463.2;1858¼ Anna;(Heaton)Cu;?g;⌀25
IN#EIC464;1853½ Pice;(Calcutta)Cu;?g;⌀20
 
Mughal Empire (1526-1857)
 
 E12 Muhammad Shah (AH 1131-1161¦1719-1748 CE)
XA#INM437.4;AH1154/241 Rupee;(Shahjahanabad)Ag;11.36?g;⌀23
 
Danish India (1620-1869)
 
Tranquebar (1620-1845)
 
 FR3 Frederick III (1648-1670)
IN#TRA0681 KasPb;2.29?g;⌀14Gray91c,Jensen126,Sieg28.6
 
 CR5 Christian V (1670-1699)
IN#TRA0901 KasPb;2.36g;⌀17Gray98,Jensen151a,Sieg33
IN#TRA095.22 KasPb;4.72g;⌀16Gray101b,Jensen145,Sieg36.2
IN#TRA119;(16)901 KasCu;0.91g;⌀10Gray108,Jensen191,Sieg41.1
IN#TRA120;16971 KasCu;0.73?g;⌀10Gray109a,Jensen198,Sieg42
 
 FR4 Frederick IV (1699-1730)
IN#TRA121;(1700)1 KasCu;0.66g;⌀9Gray117,Jensen207,Sieg43
IN#TRA122;(1700)1 KasCu;0.68g;⌀9Gray118,Jensen208,Sieg44.1
IN#TRA124;(1700)1 KasCu;0.76?g;⌀9Gray119,Jensen209,Sieg45
 
 CR6 Christian VI (1730-1746)
IN#TRA1311 KasCu;1.05g;⌀11Gray129,Jensen222,Sieg54
IN#TRA1331 KasCu;1.02?g;⌀10Jensen224,Sieg52.2
IN#TRA138.14 KasCu;3.21?g;⌀15Gray127a,Jensen213,Sieg59
 
 FR5 Frederick V (1746-1766)
IN#TRA145;17634 KasCu;2.63?g;⌀13Gray139,Jensen243,Sieg66
 
French India (1664-1954)
 
IN#INF015;AH1198(1764)1 Rupee;(Arcot)Ag;11.36g;⌀22
IN#INF049;(1720-1837)2 Fanon=¼ Rupee;(Pondichery)Ag;2.91g;⌀14C133a,Lec.27
 
Portuguese India (1505-1961)
 
 JH5 João V (1706-1750)
IN#GOA091;171715 Reis;(Goa)Cu;?g;⌀30
 
 JO1 Joseph I (1750-1777)
IN#DIU038;17681 Atia=¼ Tanga;(Diu)Cu;8.81?g;⌀23GO.JO1.41.02
 
 MP0 Maria I & Pedro III (1777-1786)
IN#GOA168;(1816-26)6 Reis;(Goa)Cu;3.55?g;⌀18unedited variant
 
 JH6 João VI (1799-1816-26)
IN#GOA215;(1816-26)12 Reis;(Goa)Cu;7.57?g;⌀22
 
 ML1 Miguel I (1828-1834)
IN#GOA251;(1828-34)1 Tanga=60 Reis;(Goa)Cu;?g;⌀36
 
 MY2 Maria II (1826-28,34-53)
IN#GOA260;18457½ Reis;(Goa)Cu;?g;⌀18
IN#GOA261;184510 Reis;(Goa)Cu;?g;⌀21
IN#GOA264;(1846)15 Reis;(Goa)Cu;8.43?g;⌀26GO.MY2.27.01
 
 LI1 Luís I (1861-1889)
IN#INP303;187110 ReisCu;?g;⌀17
IN#INP307;1884⅛ TangaCu;?g;⌀21
IN#INP308;1881¼ Tanga=15 ReisCu;?g;⌀26
IN#INP309;1881⅛ Rupia=1 OitavoAg;?g;⌀10
IN#INP310;1881¼ RupiaAg;?g;⌀22
IN#INP311;1882½ RupiaAg;?g;⌀24
IN#INP312;18811 RupiaAg;?g;⌀31
 
 CL1 Carlos I (1889-1908)
IN#INP013;1901¹/12 TangaBZ;?g;⌀17
IN#INP014;1903⅛ TangaBZ;?g;⌀20
IN#INP015/1;1901¼ Tanga=15 ReisBZ;?g;⌀24
IN#INP015/2;1903¼ Tanga=15 ReisBZ;?g;⌀24
IN#INP016;1901½ Tanga=30 ReisBZ;?g;⌀30
IN#INP017;19041 RupiaAg;?g;⌀31
 
 REP Republic (1910-1961)
IN#INP018;19121 RupiaAg;?g;⌀30
IN#INP019;19341 Tanga=60 ReisBZ;?g;⌀22
IN#INP020;19342 TangasCN;?g;⌀18
IN#INP021;19344 TangasCN;?g;⌀21
IN#INP022;19351 RupiaAg;?g;⌀30
IN#INP023;1936½ RupiaAg;?g;⌀25
IN#INP024;19471 Tanga=60 ReisBZ;?g;⌀25
IN#INP025;1952¼ RupiaCN;?g;⌀20
IN#INP026;1952½ RupiaCN;?g;⌀22
IN#INP027;19471 RupiaAg;?g;⌀30
IN#INP028;19521 Tanga=60 ReisBZ;?g;⌀20
IN#INP029;19521 RupiaCN;?g;⌀30
IN#INP030;195810 CentavosBZ;?g;⌀18
IN#INP031;195830 CentavosBZ;?g;⌀21
IN#INP032;195960 CentavosCN;?g;⌀20
IN#INP033;19581 EscudoCN;?g;⌀23
IN#INP034;19593 EscudosCN;?g;⌀26
IN#INP035;19596 EscudosCN;?g;⌀30
 
Andaman and Nicobar Islands (Union Territory)
 
IN#X.AND1;201125 PaiseCu[BR];?g;⌀19
IN#X.AND2;201150 PaiseCu[BR];?g;⌀22
IN#X.AND3;20111 RupeeNZ;?g;⌀25
IN#X.AND4;20112 RupeesNZ;?g;1125
IN#X.AND5;20115 RupeesBR;?g;⌀23
IN#X.AND6;201110 RupeesRh[BR](BR);?g;⌀25
IN#X.AND7;201120 RupeesCu[BR](BR);?g;⌀27
 
Cooch Behar (1586-1949)
 
IN#COH141½ RupieAg;?g;⌀20
 
Jammu and Kashmir (1846-1952)
 
IN#KM.JKA02A;(1876-1890)½ PaisaCu;2.98?g;⌀15
 
Rampur (1774-1947)
 
IN#RAP04;(1880-1920)1 PaisaCu;4.61?g;14x16
 
Travancore (1729-1949)
 
IN#TVO01;(1729-58)1 ChuckramAg;0.35?g;⌀5
IN#TVO15;(1830-39)1 CashCu;0.54?g;⌀10
IN#TVO24.1;(1864)1 Velli FanamAg;?g;⌀15
IN#TVO41;(1901-10)4 CashCu;?g;⌀17
IN#TVO47;(1906-35)4 CashCu;?g;⌀17
IN#TVO46;(1901-10)1 CashCu;?g;⌀10
IN#TVO57;(1928-49)1 CashCu;?g;⌀10
IN#TVO58;(1938-49)4 CashBZ;?g;⌀17
IN#TVO60;(1939-40)1 ChuckramBZ;?g;⌀25
IN#TVO65;ME1121(1945-46)1 FanamAg;?g;⌀15
 
Hyderabad (1724-1948)
 
IN#Y.HYB15;AH1296¼ RupeeAg;2.77?g;⌀14
IN#Y.HYB34;AH13261 PaiCu;1.93?g;⌀16
IN#Y.HYB35;AH13232 PaiCu;?g;⌀20
IN#Y.HYB36;AH1324/40(1907)½ AnnaCu;?g;⌀31
IN#Y.HYB45/1;AH13471 PaiBZ;?g;⌀15
IN#Y.HYB45/2;AH1344(1926)1 PaiBZ;?g;⌀15
IN#Y.HYB46;AH13292 PaiBZ;3.76?g;⌀20
IN#Y.HYB46A;AH13482 PaiBZ;?g;⌀20
IN#Y.HYB48;AH13531 AnnaCN;?g;⌀20
IN#Y.HYB49;AH13581 AnnaCN;?g;19
IN#Y.HYB50;AH1351/222 AnnasAg;?g;⌀15
IN#Y.HYB53A;AH1337/81 RupeeAg;?g;⌀30
IN#Y.HYB58;AH1363/342 PaiBZ(●);?g;⌀16
IN#Y.HYB59;AH13641 AnnaBZ;?g;19
IN#Y.HYB64;AH1366/372 AnnasNi;1.39?g;⌀15
IN#Y.HYB65;AH1366/374 AnnasNi;2.76?g;⌀20
IN#Y.HYB66;AH1366/378 AnnasNi;5.63?g;⌀29
 
Karnataka (State)
 
 BJP Bijapur (1490-1686)
IN#BJP26;(1627-57)⅔ FallusCu;11.75?g;⌀18*5
IN#BJP27;(1627-57)1 FallusCu;?g;⌀18*5
 
 MYS Mysore (1399-1948)
IN#KM.MYS149.11 KasuCu;3.05?g;⌀12
IN#KM.MYS152;(1761-99)1 KasuCu;2.72?g;⌀11
IN#KM.MYS1531 KasuCu;2.88?g;⌀12*3
IN#KM.MYS160.21 KasuCu;1.99?g;⌀11
IN#KM.MYS164.2½ KasuCu;0.7?g;⌀8
IN#KM.MYS164.23½ KasuCu;1.75?g;⌀11
IN#KM.MYS165.131 KasuCu;3.38?g;⌀13
IN#KM.MYS165.261 KasuCu;2.95?g;⌀13
IN#KM.MYS165.281 KasuCu;3.05?g;⌀11
IN#C.MYS192.2;184110 CashCu;4.56?g;⌀17
IN#C.MYS193.1;183420 CashCu;8.91?g;⌀20
IN#C.MYS193.2;183820 CashCu;?g;⌀21
 
Tamil Nadu ¦ Madras (State)
 
 PUK Pudukottai (1680-1948)
IN#PUK06;(1886-1947)1 Amman Cash;(Birmingham)Cu;?g;⌀12
 
 SVG Sivaganga (1725-1947)
IN#SVG02;(1743-1801)1 KasuCu;3.26?g;⌀11
IN#SVG06.2;(1743-1801)2 KasuCu;3.26?g;⌀12
 
 TJV Tanjore (1532-1673)
IN#TJV02;(1774-99)1 KasuCu;1.56?g;⌀10
 
 TIL Tirunelveli (Nayakas)
IN#TIL042 KasuCu;3.28?g;⌀12
 
Madhya Pradesh (State)
 
 CHH Chhatarpur (1785-1950)
IN#CHH19;AH1192/251 RupeeAg;?g;⌀19*3
 
 DES Dewas Senior (1728-1948)
IN#DES11;1888¹/12 Anna;(Allote)Cu;2.03?g;⌀17
 
 DHR Dhar (1730-1947)
IN#DHR11;1887¹/12 AnnaCu;?g;⌀18
 
 JAO Jaora (1808-1948)
IN#JAO10;AH1310-VS1950/18931 PaisaCu;?g;⌀26
 
 JHB Jhabua (1548-1948)
IN#KM.JHB06.1;VS(19)35(1878)1 PaisaCu;9.25?g;⌀20*4
 
 MKR Makrai (1663-1948)
IN#MKR02;(1886-1920)1 PaisaCu;10.12?g;16x19
 
 RTM Ratlam (1652-1948)
IN#RTM24;VS19471 PaisaCu;?g;⌀23
 
 SAI Sailana (1736-1948)
IN#SAI04;(≈1880)½ PaisaCu;5.53?g;⌀17
IN#SAI10;VS1947(1887)½ PaisaCu;?g;⌀17
 
Puducherry (1674-1954)
 
IN#PDY23;(1693-98)1 CashCu;1.08?g;⌀10ex-French India #32, but it's dutch
 
Maratha Empire (1674-1818)
 
IN#MHF0721 Paisa;(Satara)Cu;9.83?g;⌀19*3
 
 BAO Baroda (1721-1949)
IN#Y.BAO16;(1870-75)1 PaisaCu;?g;⌀??
IN#Y.BAO24;VS1947(1890)1 PaisaCu;?g;⌀16
IN#Y.BAO30.2;VS194?(188?)1 PaiCu;?g;⌀19
IN#Y.BAO30.2A;VS1950(1893)1 PaiCu;2.07?g;⌀18
IN#Y.BAO31.1;VS1940(1883)1 PaisaCu;7.78?g;⌀24
IN#Y.BAO31.2;VS1947(1890)1 PaisaCu;?g;⌀24
IN#Y.BAO31.2A;AH19491 PaisaCu;?g;⌀24
IN#Y.BAO32.2;VS1948(1891)2 PaisaCu;?g;⌀29
IN#Y.BAO32.2A;VS1949(1892)2 PaisaCu;12.66?g;⌀30
IN#Y.BAO33A;VS1951(1894)2 AnnasAg;1.41?g;⌀14
 
 GWL Gwalior (1731-1948)
IN#GWL143.x;VS1926(1869)1 PaisaCu;?g;⌀18
IN#GWL164;VS1957(1900)½ PiceCu;3.90?g;⌀20
IN#GWL169;VS1954(1897)¼ AnnaCu;?g;⌀21
IN#GWL170;VS1970(1913)¼ AnnaCu;7.00?g;⌀21
IN#GWL171;VS1974(1917)¼ AnnaCu;?g;⌀21
IN#GWL176.1;VS1986(1929)¼ AnnaCu;?g;⌀21
IN#GWL176.2;VS1986(1929)¼ AnnaCu;?g;⌀21
IN#GWL177;VS1999(1942)¼ AnnaCu;?g;⌀22
IN#GWL179;VS1999(1942)½ AnnaBR;?g;⌀18
IN#GWL218;AH1207/35(1793)1 Rupee;(Ujjan)Ag;10.87?g;⌀20*3
 
 IDR Indore (1818-1948)
IN#IDR32.3;VS1944(1887)¼ AnnaCu;?g;⌀25
IN#IDR33.3;VS1948(1891)¼ AnnaCu;5.63?g;⌀26
IN#IDR35.1;VS1944(1887)½ AnnaCu;?g;⌀30
IN#IDR35.3;VS1948(1891)½ AnnaCu;11.83?g;⌀31
IN#IDR49;VS1992(1935)¼ AnnaCu;?g;⌀25
 
Gujarat (State)
 
 BHU Bhavnagar (1723-1948)
IN#C.BHU15B;18251 DokdoCu;4.57?g;⌀18
 
 JUN Junagadh (1730-1948)
IN#JUN44.1;VS1963(1906)1 DokdoCu;4.19?g;⌀20
IN#JUN44.2;VS1964(1907)1 DokdoCu;3.73?g;⌀20
IN#JUN45.1;VS1965(1908)1 DokdoCu;?g;⌀18?
IN#JUN46.2;(1909)1 DokdoCu;4.17?g;⌀20
 
 KCH Cutch (1147-1948)
IN#KM.KCH49;(1719-52)1 DokdoCu;8.39?g;⌀17*4BR37
IN#C.KCH36;AH11651 KoriAg;4.59?g;⌀14*3
IN#C.KCH47;AH12..1 DhingloCu;12.40?g;⌀19*3
IN#C.KCH66;VS1913/18581 KoriAg;4.61?g;⌀15
IN#Y.KCH06;VS1940/18681 DokdoCu;6.41?g;⌀20
IN#Y.KCH11;VS1928/18701½ DokdaCu;?g;⌀24
IN#Y.KCH11.1;VS1931/18751½ DokdaCu;?g;⌀24
IN#Y.KCH14.2;VS1920/18621 KoriAg;4.56?g;⌀15
IN#Y.KCH23;VS1934/18781½ DokdaCu;?g;⌀24
IN#Y.KCH30;VS1938/18821 TrambiyoCu;2.85?g;⌀15
IN#Y.KCH30.1;VS1940/18831 TrambiyoCu;2.91?g;⌀15
IN#Y.KCH31.1;VS1940/18831 DokdoCu;6.66?g;⌀21
IN#Y.KCH32;VS1939/18821½ DokdaCu;9.84?g;⌀23
IN#Y.KCH32.1;VS1941/18851½ DokdaCu;9.84?g;⌀23
IN#Y.KCH32.2;VS1944/18881½ DokdaCu;?g;⌀24
IN#Y.KCH33;VS1944/18883 DokdaCu;?g;⌀34
IN#Y.KCH37.5;VS1953/18965 KoriAg;13.89?g;⌀31
IN#Y.KCH38;VS1966/19091 TrambiyoCu;3.15?g;⌀15
IN#Y.KCH46;VS1977/19201 TrambiyoCu;?g;⌀16
IN#Y.KCH49;VS1982/19263 DokdaCu;?g;⌀33
IN#Y.KCH52A;VS1989/19322½ KoriAg;6.90?g;⌀26
IN#Y.KCH53;VS1973/19165 KoriAg;?g;⌀31
IN#Y.KCH53A;VS1986/19305 KoriAg;?g;⌀31
IN#Y.KCH57;VS1985/19283 DokdaCu;?g;⌀33
IN#Y.KCH59;VS1990/19341 KoriAg;?g;⌀17
IN#Y.KCH67;VS1993/19365 KoriAg;13.96?g;⌀32
IN#Y.KCH73;VS1995/19381 KoriAg;4.66?g;⌀17
IN#Y.KCH75;VS1994/19385 KoriAg;?g;⌀31
IN#Y.KCH76;1943/VS20001 TrambiyoCu;?g;⌀16
IN#Y.KCH77;1943/VS20001 Dhinglo=¹/16 Kori=1½ DokdaCu(●);?g;⌀21
IN#Y.KCH78;1943/VS19991 Dhabu=⅛ Kori=3 DokdaCu(●);?g;⌀23
IN#Y.KCH79;1943/VS20001 Payalo=¼ KoriCu(●);?g;⌀27
IN#Y.KCH80;1943/VS19991 Adhio=½ KoriCu(●);?g;⌀36
 
 NWG Nawanagar (1540-1948)
IN#NWG021 DokdoCu;6.89?g;15
IN#NWG10;(1599)1 KoriAg;4.68?g;⌀15*3
 
 PBD Porbandar (1193-1948)
IN#C.PBD381 KoriAg;4.42?g;⌀12*3
 
 RDH Radhanpur (1753-1948)
IN#RDH16;(1874-95)1 PaisaBZ;9.58?g;20x14*5
 
Rajasthan (State)
 
 BAN Banswara (1527-1949)
IN#BAN111 PaisaCu;11.10?g;⌀23
 
 BRI Bikaner (1465-1947)
IN#BRI72;18921 RupeeAg;11.61?g;⌀30
 
 BUI Bundi (1342-1949)
IN#Y.BUI!A12;(1908-19)½ PaisaCu;5.23?g;17x13
IN#Y.BUI06;1878/VS19351 RupeeAg;?g;⌀21
IN#Y.BUI15.1;(1916-20)½ PaisaCu;5.2?g;15x12
IN#Y.BUI17.2;VS1980(1923)½ RupeeAg;?g;⌀15
IN#Y.BUI18.2;VS1980(1923)1 RupeeAg;?g;⌀18
 
 JAI Jaipur (1128-1947)
IN#JAI145;Yr.18(1897)1 RupeeAg;11.26?g;⌀21*3
IN#JAI185;19431 AnnaBR;?g;⌀21
IN#JAI188;19441 AnnaBR;?g;⌀20
 
 JDH Jodhpur (1226-1949)
IN#JDH014.2;(1792-1858)1 TakkaCu;21.30?g;⌀20*7
IN#JDH145;(≈1944)¼ AnnaCu;2.82?g;⌀19
 
 KMN Kuchaman (Jodhpur)
IN#KMN276;AH1203/31(1789)1 RupeeAg;10.61?g;⌀28*3
 
 PTG Pratapgarh (1425-1949)
IN#PTG31.2;VS19431 PaisaCu;?g;⌀18?
IN#PTG40;VS19531 PaisaCu;?g;⌀18
 
 TOK Tonk (1806-1949)
IN#KM.TOK29;AH1350/19321 Pice (Paisa)Cu;?g;⌀26
IN#C.TOK60;AH1245(1829)1 Rupee;(Sironj)Ag;10.64?g;⌀18*4
 
Mewar ¦ Udaipur (1818-1949)
 
IN#C.MEW02.1;(1760-1806)2 Pies;(Chitor)Cu;5.23?g;⌀15
IN#C.MEW05;(1760-1806)1 PaisaCu;15.84?g;⌀20*5
IN#C.MEW26;(1760-1850)1 Rupee;(Chitor)Ag;10.77?g;⌀20*3
IN#Y.MEW11/1;(1780-1850)1 Rupee;(Udaipur)Ag;10.77?g;⌀23
IN#Y.MEW11/2;(1858-1920)1 RupeeAg;10.89?g;⌀23
IN#Y.MEW16.1;VS1999(1942)½ AnnaCu;3.21?g;⌀21
IN#Y.MEW17;VS2000(1943)1 AnnaCu;?g; 8 20
IN#Y.MEW18;VS1985(1928)¹/16 RupeeAg;?g;⌀12
IN#Y.MEW19;VS1985(1928)⅛ RupeeAg;?g;⌀15
IN#Y.MEW20;VS1985(1928)¼ RupeeAg;?g;⌀19
IN#Y.MEW22.2;VS1985(1928)1 RupeeAg;?g;⌀30
IN#Y.MEW24;(1938-41)½ Paisa;(Umarda)Cu;1.76?g;24
 

AFGHANISTAN (AF) 
 
 D03 Zaman Shah Durrani (AH 1207-1216¦1793-1801 CE)
AF#KM0388;AH12141 Rupie;(Herat)Ag;?g;⌀20
 
 D04B Mahmud Shah Durrani (AH 1224-1233¦1809-1818 CE)
AF#KM0398.2;AH12231 Rupie;(Herat)Ag;?g;⌀20
 
 E01B Dost Mohammad Khan (AH 1258-1280¦1842-1863 CE)
AF#KM0497.2;AH12721 Rupie;(Kabul)Ag;?g;⌀20
 
 E03 Sher Ali Khan (AH 1283-84,85-96¦1863-65,68-79 CE)
AF#KM0507;AH1283/41 Rupie;(Kabul)Ag;?g;⌀22
AF#KM0519;AH12951 Rupie;(Kabul)Ag;9.08?g;⌀20
 
 E06 Mohammad Ayub Khan (AH 1296-1298¦1879-1880 CE)
AF#KM0533;AH12961 Rupie;(Kabul)Ag;?g;⌀20
 
 E07 Abdur Rahman Khan (AH 1298-1319¦1880-1901 CE)
AF#KM0544.1;AH13041 Rupie;(Kabul)Ag;?g;⌀21
AF#KM0806;AH13131 Rupie;(Kabul)Ag;?g;⌀23
AF#KM0819.1;AH13151 Rupie;(Kabul)Ag;?g;⌀24
 
 E08 Habibullah Khan (AH 1319-1337¦1901-1919 CE)
AF#KM0842.2;AH1324(1906)1 RupieAg;?g;⌀25
AF#KM0853;AH1331(1912)1 RupieAg;?g;⌀25
 
 E10 Amanullah Khan (AH 1337-1348¦1919-1929 CE)
AF#KM0878;SH1299(1920)2½ RupeesAg;?g;⌀34
 
 K03 Mohammed Nadir Shah (AH 1348-1352¦1929-1933 CE)
AF#KM0926;SH1310(1931)½ AfghaniAg;?g;⌀24
 
 K04 Mohammed Zahir Shah (SH 1309-1352¦1933-1973 CE)
AF#KM0936;SH1316(1937)2 PulBZ;?g;⌀15
AF#KM0938;SH1316(1937)5 PulCN;?g;⌀17
AF#KM0939;SH1316(1937)10 PulCN;?g;⌀18
AF#KM0940;SH1316(1937)25 PulCN;?g;⌀20
AF#KM0941;SH1331(1952)25 PulBZ;?g;⌀20
AF#KM0942.1;SH1330(1951)50 PulBZ;?g;⌀22
AF#KM0944;SH1331(1952)25 PulNi[ST];?g;⌀20
AF#KM0945;SH1331(1952)25 PulAl;?g;⌀20
AF#KM0946;SH1332(1953)50 PulNi[ST];?g;⌀22
AF#KM0947;SH1331(1952)½ Afghani=50 PulNi[ST];?g;⌀22
AF#KM0953;SH1340(1961)1 Afghani=100 PulNi[ST];?g;⌀23
AF#KM0954.1;SH1340(1961)2 AfghanisNi[ST];?g;⌀25
AF#KM0955;SH1340(1961)5 AfghanisNi[ST];?g;⌀29
 
 REP Republic (SH 1352-1357¦1973-1978 CE)
AF#KM0975;SH1352(1973)25 PulBR[ST];?g;⌀20
AF#KM0976;SH1352(1973)50 PulCu[ST];?g;⌀21
AF#KM0977;SH1352(1973)5 AfghanisCN[ST];?g;⌀29
AF#KM0990;SH1357(1978)25 PulAZ;?g;⌀19
AF#KM0994;SH1357(1978)2 AfghanisCN;?g;⌀25
 
 DRP Democratic Republic (SH 1358-1371¦1979-1992 CE)
AF#KM0996;SH1359(1980)25 PulAZ;?g;⌀19
AF#KM0997;SH1359(1980)50 PulAZ;?g;⌀21
AF#KM1001;SH1360(1981)5 AfghanisBR;?g;⌀26
AF#KM1006;198750 AfghanisCN;?g;⌀30
 
 IRP Islamic Republic (SH 1381-¦2002- CE)
AF#KM1044;SH1383(2004)1 AfghaniCu[ST];?g;⌀19
AF#KM1045;SH1383(2004)2 AfghanisST;?g;⌀21
AF#KM1046;SH1383(2004)2 AfghanisBR;?g;⌀23
 

BANGLADESH (BD) 
 
BD#KM001;19735 PoishaAl;?g;19
BD#KM002;197310 PoishaAl;?g;8C24
BD#KM005;19741 PoishaAl;?g;⌀16
BD#KM006;19745 PoishaAl;?g;22
BD#KM007;197410 PoishaAl;?g;8C24
BD#KM008;197725 PoishaST;?g;⌀19
BD#KM009;19751 TakaCN;?g;⌀26
BD#KM009A;19921 TakaST;?g;⌀25
BD#KM009B;19981 TakaBR;?g;⌀25
BD#KM009C;20021 TakaST;?g;⌀25
BD#KM010;19945 PoishaAl;?g;22
BD#KM011.1;197910 PoishaAl;?g;8C24
BD#KM011.2;199410 PoishaAl;?g;8C22
BD#KM012;197825 PoishaST;?g;⌀19
BD#KM013;197750 PoishaST;?g;⌀22
BD#KM018.1;19945 TakaST;?g;1228
BD#KM018.2;19965 TakaST;?g;1228
BD#KM018.3;19965 TakaST;?g;1228
BD#KM025;20042 TakaST;?g;⌀26
BD#KM026.1;20065 TakaST;?g;1228
BD#KM031;20102 TakaST;?g;⌀24
BD#KM032;20101 TakaST;?g;⌀21
BD#KM033;20125 TakaST;?g;1226
 

MALDIVES (MV) 
 
 MU1 Muhammad Mueenuddeen I (AH 1213-1250¦1798-1835 CE)
MV#KM032;AH1230(1815)½ Larin=1 KudaCu;?g;⌀10
 
 MI4 Muhammad Imaaduddeen IV (AH 1250-1300¦1835-1882 CE)
MV#KM035.1;AH1298(1880)½ Larin=1 KudaBZ;?g;⌀10
 
 IN0A Ibrahim Nooraddeen (AH 1300-1304¦1882-1886 CE)
MV#KM037;AH1300(1882)¼ Larin¦1 LarinBZ;?g;⌀9
 
 MI6 Muhammad Imaaduddeen VI (AH 1311-1320¦1893-1902 CE)
MV#KM038;AH1318(1900)1 LarinCu;?g;⌀10
MV#KM039;AH1319(1901)2 LariatBZ;?g;⌀13
 
 MS3B Muhammad Shamsuddeen III (AH 1320-1353¦1902-1934 CE)
MV#KM040.1;AH1320(1902)1 LarinCuBR;?g;⌀17
MV#KM041;AH1331(1913)1 Larin;(Birmingham)BZ;?g;⌀13
MV#KM042;AH1331(1913)4 Lariat;(Birmingham)BZ;?g;⌀19
 
 FD0 Muhammad Fareed Didi (AH 1372-1388¦1954-1968 CE)
MV#KM043;AH1379-19601 LaariBZ;?g;⌀15
MV#KM044;AH1379-19602 LaariBZ;?g;18
MV#KM045;AH1379-19605 LaariNZ;?g;8C20
MV#KM046;AH1379-196010 LaariNZ;?g;12c23
MV#KM047.1;AH1379-196025 LaariNZ;?g;⌀20
MV#KM048.1;AH1379-196050 LaariNiBR;?g;⌀23
MV#KM048.2;AH1379-196050 LaariNiBR;?g;⌀23
 
 RP2 Second Republic (AH 1388¦1968- CE)
MV#KM045B;AH1389-19705 LaariNiBR;?g;8C20
MV#KM046A;AH1399-197910 LaariAl;?g;12c23
MV#KM048.3;AH1399-197950 LaariNiBR;?g;⌀23
MV#KM049;AH1399-19791 LaariAl;?g;⌀15
MV#KM050;AH1399-19792 LaariAl;?g;18
MV#KM055;AH1397-19775 RufiyaaCN;?g;⌀36
MV#KM056;AH1397-197720 RufiyaaAg;?g;⌀39*3
MV#KM057;AH1398-19785 RufiyaaCN;?g;⌀36
MV#KM058A;AH1398-197825 RufiyaaAg;28.2?g;⌀40
MV#KM059;AH1399-197910 RufiyaaCN;?g;⌀36
MV#KM060;AH1399-1979100 RufiyaaAg;?g;⌀40*3
MV#KM061;AH1399-197920 RufiyaaAg;?g;⌀39*3
MV#KM062;AH1400-198010 RufiyaaCN;?g;⌀36
MV#KM063;AH1400-1980100 RufiyaaAg;?g;⌀40*3
MV#KM064;AH1401-1981100 RufiyaaAg;?g;⌀38
MV#KM065;AH1404-198420 RufiyaaCN;?g;⌀39*3
MV#KM068;AH1433-20121 LaariAl;?g;⌀15
MV#KM069;AH1411-19905 LaariNZ;?g;8C20
MV#KM070;AH1422-200110 LaariAl;?g;12c23
MV#KM071;AH1416-199625 LaariNZ;?g;⌀20
MV#KM071A;AH1429-200825 LaariBR[ST];?g;⌀20
MV#KM072;AH1415-199550 LaariNZ;?g;⌀24
MV#KM072A;AH1429-200850 LaariBR[ST];?g;⌀24
MV#KM073;AH1402-19821 RufiyaaCN[ST];?g;⌀26
MV#KM073A;AH1416-19961 RufiyaaCN;?g;⌀26
MV#KM073B;AH1428-20071 RufiyaaNi[ST];?g;⌀26
MV#KM081;AH1410-1990250 RufiyaaAg;?g;⌀39*3
MV#KM088;AH1428-20072 RufiyaaNZ;?g;⌀26
MV#KM095;AH1416-199625 RufiyaaCN;?g;⌀39*3
MV#KM101;AH1416-1996250 RufiyaaAg;?g;⌀39*3
MV#KM114;AH1433-20125 LaariAl;?g;⌀17
MV#KM115;AH1433-201210 LaariAl;?g;⌀18
MV#KM116;AH1438-20172 RufiyaaBR(Ni[ST]);?g;⌀26
 

PAKISTAN (PK) 
 
PK#KM001;19521 PiceBZ(●);?g;⌀21
PK#KM002;1951½ AnnaCN;?g;⌀20
PK#KM003;19491 AnnaCN;?g;12c21
PK#KM004;19482 AnnasCN;?g;25
PK#KM005;1949¼ RupeeNi?g;⌀19
PK#KM006;1948½ RupeeNi?g;⌀24
PK#KM007;19481 RupeeNi?g;⌀28
PK#KM008;19501 AnnaCN;?g;12c21
PK#KM011;19561 PieBZ;?g;⌀16
PK#KM012;19571 PiceNZ;?g;⌀21
PK#KM014;19581 AnnaCN;?g;8C20
PK#KM015;19542 AnnasCN;?g;25
PK#KM016;19611 PiceBZ;?g;⌀16
PK#KM017;19621 PaisaBZ;?g;⌀16
PK#KM018;19615 PiceNZ;?g;21
PK#KM019;19625 PaisaNZ;?g;21
PK#KM020;196110 PiceCN;?g;12c23
PK#KM021;196210 PaisaCN;?g;12c23
PK#KM022;196425 PaisaNi;?g;⌀19
PK#KM023;196450 PaisaNi;?g;⌀24
PK#KM024;19641 PaisaBZ;?g;⌀17
PK#KM024A;19651 PaisaNZ;?g;⌀17
PK#KM025;19642 PaisaBZ;?g;12c18
PK#KM025A;19712 PaisaAl;?g;⌀18
PK#KM026;19715 PaisaNZ;?g;21
PK#KM027;196410 PaisaCN;?g;12c23
PK#KM028;19672 PaisaAl;?g;⌀18
PK#KM029;19731 PaisaAl;?g;⌀17
PK#KM030;196925 PaisaCN;?g;⌀20
PK#KM031;197110 PaisaCN;?g;12c22
PK#KM032;197050 PaisaCN;?g;⌀22
PK#KM033;19741 PaisaAl;?g;⌀17
PK#KM034;19742 PaisaAl;?g;8C19
PK#KM035;19745 PaisaAl;?g;21
PK#KM036;197410 PaisaAl;?g;12c22
PK#KM037;197825 PaisaCN;?g;⌀20
PK#KM038;197650 PaisaCN;?g;⌀23
PK#KM039;197650 PaisaCN;?g;⌀24
PK#KM045;19771 RupeeCN;?g;⌀27
PK#KM046;19771 RupeeCN;?g;⌀27
PK#KM051;AH1401(1981)50 PaisaCN;?g;⌀23
PK#KM052;19865 PaisaAl;?g;19
PK#KM053/1;198510 PaisaAl;?g;12c22
PK#KM053/2;199510 PaisaAl;?g;12c22
PK#KM054;198450 PaisaCN;?g;⌀21
PK#KM055;AH1401(1981)1 RupeeCN;?g;⌀26
PK#KM056;19811 RupeeCN;?g;⌀25
PK#KM057.1;19801 RupeeCN;?g;⌀26
PK#KM057.2;19861 RupeeCN;?g;⌀25
PK#KM058;199025 PaisaCN;?g;⌀18
PK#KM059;19955 RupeesCu;?g;⌀35
PK#KM060;199750 RupeesCN;?g;⌀35
PK#KM061;199810 RupeesCN;?g;⌀26
PK#KM062;20041 RupeeBZ;?g;⌀20
PK#KM063;19982 RupeesNZ;?g;⌀22
PK#KM064;20042 RupeesNZ;?g;⌀22
PK#KM065;20045 RupeesCN;?g;⌀24
PK#KM066;200310 RupeesCN;?g;⌀27
PK#KM067;20141 RupeeAl;?g;⌀20
PK#KM068;20142 RupeesAl;?g;⌀22
PK#KM069;200810 RupeesCN;?g;⌀27
PK#KM070;200910 RupeesCN;?g;⌀27
PK#KM071;201120 RupeesCN;?g;⌀30
PK#KM072;201120 RupeesCN;?g;⌀30
PK#KM073;201425 RupeesCN;?g;⌀30
PK#KM074;201320 RupeesCN;?g;⌀30
PK#KM076;201520 RupeesCN;?g;⌀27Year of Friendly Exchange
PK#KM077;201610 RupeesBR;?g;⌀25
PK#KM078;201650 RupeesCN;?g;⌀30Abdul Sattar Edhi
PK#KM079;201750 RupeesCN;?g;⌀30Dr. Ruth Katherina Martha Pfau
PK#UC103;2017(-10-01)50 RupeesCN;?g;⌀30Sir Syed Ahmad Khan
PK#UC104;201850 RupeesCN;?g;⌀30International Anti-Corruption Day
 
Bahawalpur (1690-1955)
 
PK#Y.BHW07.1;AH13271 PaisaCu;2.94?g;15x17
PK#Y.BHW08;AH13431 PaisaCu;?g;16
PK#Y.BHW12;AH1359½ PiceCu;?g;⌀20
PK#Y.BHW13;AH1359¼ Anna=1 PaisaCu;?g;⌀25
 

SOUTH-WESTERN ASIA (SWA) 
 

ARMENIA (AM) 
 
AM#KM051;199410 LumaAl;?g;⌀16
AM#KM052;199420 LumaAl;?g;⌀18
AM#KM053;199450 LumaAl;?g;⌀20
AM#KM054;19941 DramAl;?g;⌀20
AM#KM055;19943 DramAl;?g;⌀24
AM#KM056;19945 DramAl;?g;⌀26
AM#KM058;199410 DramAl;?g;⌀26
AM#KM069;1996100 DramCN;?g;⌀29
AM#KM076;1997100 DramCN;?g;⌀28
AM#KM093;200320 DramCu[ST];?g;⌀20
AM#KM094;200350 DramBR[ST];?g;⌀21
AM#KM095;2003100 DramNi[ST];?g;⌀22
AM#KM096;2003200 DramBR;?g;⌀24
AM#KM097;2003500 DramBR(CN);?g;⌀22
AM#KM112;200410 DramAl;?g;⌀20
AM#KM212;201250 DramBR[ST];?g;⌀21
AM#KM213;201250 DramBR[ST];?g;⌀21
AM#KM214;201250 DramBR[ST];?g;⌀21
AM#KM215;201250 DramBR[ST];?g;⌀21
AM#KM216;201250 DramBR[ST];?g;⌀21
AM#KM217;201250 DramBR[ST];?g;⌀21
AM#KM218;201250 DramBR[ST];?g;⌀21
AM#KM219;201250 DramBR[ST];?g;⌀21
AM#KM220;201250 DramBR[ST];?g;⌀21
AM#KM221;201250 DramBR[ST];?g;⌀21
AM#KM222;201250 DramBR[ST];?g;⌀21
AM#KM282;2014200 DramBR;?g;⌀24
AM#KM283;2014200 DramBR;?g;⌀24
AM#KM284;2014200 DramBR;?g;⌀24
AM#KM285;2014200 DramBR;?g;⌀24
AM#KM286;2014200 DramBR;?g;⌀24
AM#KM287;2014200 DramBR;?g;⌀24
AM#UC317;2023(-11-22)10 DramAl;1.3?g;⌀2030 years ❢ national currency
AM#UC318;2023(-11-22)20 DramCu[ST];2.8?g;⌀2030 years ❢ national currency
AM#UC319;2023(-11-22)50 DramBR[ST];3.45?g;⌀2130 years ❢ national currency
AM#UC320;2023(-11-22)100 DramNi[ST];4.00?g;⌀2230 years ❢ national currency
AM#UC321;2023(-11-22)200 DramBR;4.50?g;⌀2430 years ❢ national currency
AM#UC322;2023(-11-22)500 DramBR(CN);5.00?g;⌀2230 years ❢ national currency

AZERBAIJAN (AZ) 
 
AZ#KM01;19925 QapikBR;?g;⌀17
AZ#KM01A;19935 QapikAl;?g;⌀17
AZ#KM02;199210 QapikAl;?g;⌀19
AZ#KM03;199220 QapikBR;?g;⌀20
AZ#KM03A;199220 QapikAl;?g;⌀20
AZ#KM04A;199250 QapikAl;?g;⌀23
AZ#KM39;(2006)1 QapikCu[ST];?g;⌀16
AZ#KM40;(2006)3 QapikCu[ST];?g;⌀18
AZ#KM41;(2006)5 QapikCu[ST];?g;⌀20
AZ#KM42;201010 QapikBR[ST];?g;⌀22
AZ#KM43;(2006)20 QapikBR[ST];?g;⌀24
AZ#KM44;(2006)50 QapikST(BR[ST]);?g;⌀25
AZ#UC02;202110 QapikBR[ST];?g;⌀22coat of arms added
AZ#UC01;202120 QapikBR[ST];?g;⌀24coat of arms added
AZ#UC03;202150 QapikST(BR[ST]);?g;⌀25coat of arms added
 
Nagorno-Karabakh (AZ-YGA)
 
AZ#YGA06;200450 LumaAl;?g;⌀20
AZ#YGA07;200450 LumaAl;?g;⌀20
AZ#YGA08;20041 DramAl;?g;⌀22
AZ#YGA09;20041 DramAl;?g;⌀22
AZ#YGA10;20041 DramAl;?g;⌀22
AZ#YGA11;20045 DramsBR;?g;⌀22
AZ#YGA12;20045 DramsBR;?g;⌀22
AZ#YGA26;201350 LumaAl;?g;⌀20
AZ#YGA27;201350 LumaAl;?g;⌀20
AZ#YGA28;20131 DramAl;?g;⌀22
AZ#YGA29;20131 DramAl;?g;⌀22
AZ#YGA30;20131 DramAl;?g;⌀22
AZ#YGA31;20135 DramsAZ;?g;⌀22
AZ#YGA32;20135 DramsAZ;?g;⌀22
 

GEORGIA (GE) 
 
GE#KM076;19931 ThetriST;?g;⌀15
GE#KM077;19932 ThetriST;?g;⌀17
GE#KM078;19935 ThetriST;?g;⌀20
GE#KM079;199310 ThetriST;?g;⌀22
GE#KM080;199320 ThetriST;?g;⌀25
GE#KM081;199350 ThetriBR;?g;⌀19
GE#KM089;200650 ThetriCN;?g;⌀24
GE#KM090;20061 LariCN;?g;⌀26
GE#KM094/1;20062 LariCN(AZ);?g;⌀27
GE#KM094/2;20062 LariCN(AZ);?g;⌀27
 

WESTERN ASIA (WAS) 
 

SYRIA (SY) 
 
 SYF French Syria (1920-1944)
SY#KM068;1921½ PiastreCN;?g;⌀21
SY#KM069;19262 PiastresAZ;?g;⌀18
SY#KM070:(N);19265 PiastresAZ;?g;⌀23
SY#KM070:(T);19355 PiastresAZ;?g;⌀23
SY#KM071:(N);19291 PiastreNZ(●);?g;⌀24
SY#KM071:(T);19361 PiastreNZ(●);?g;⌀24
SY#KM071A;19401 PiastreZn(●);?g;⌀24
SY#KM072;192910 PiastresAg;?g;⌀17
SY#KM073;192925 PiastresAg;?g;⌀24
SY#KM073:(T);192925 PiastresAg;?g;⌀24
SY#KM074;192950 PiastresAg;?g;⌀28
SY#KM074:(T);193650 PiastresAg;?g;⌀28
SY#KM075;1936½ PiastreNZ;?g;⌀21
SY#KM076;19402½ PiastresAZ(●);?g;⌀21
SY#KM077;(1941)1 PiastreBR;?g;⌀17
SY#KM078;(1941)2½ PiastresAl;1.26g;⌀17Lec.45
 
 REP Syrian Republic (1944-1958)
SY#KM079;AH1366¦194725 PiastresAg;?g;⌀20
SY#KM080;AH1366¦194750 PiastresAg;?g;⌀23
SY#KM081;AH1367¦19482½ PiastresCN;?g;⌀16
SY#KM082;AH1375¦19565 PiastresCN;?g;⌀19
SY#KM083;AH1375¦195610 PiastresCN;?g;⌀21
SY#KM085;AH1369¦19501 LiraAg;?g;⌀28
 
 UAR United Arab Republic (1958-1961)
SY#KM087;AH1377¦195825 PiastresAg;?g;⌀20
SY#KM088;AH1377¦195850 PiastresAg;?g;⌀23
SY#KM090;AH1380¦19602½ PiastresAZ;?g;⌀17
SY#KM091;AH1380¦19605 PiastresAZ;?g;⌀19
SY#KM092;AH1380¦196010 PiastresAZ;?g;⌀21
 
 SYR Syrian Arab Republic (1961-)
SY#KM093;AH1382¦19622½ PiastresAZ;?g;⌀17
SY#KM094;AH1382¦19625 PiastresAZ;?g;⌀19
SY#KM095;AH1385¦196510 PiastresAZ;?g;⌀21
SY#KM096;AH1387¦196825 PiastresNi;?g;⌀20
SY#KM097;AH1387¦196850 PiastresNi;?g;⌀23
SY#KM098;AH1387¦19681 PoundNi;?g;⌀27
SY#KM099;AH1388¦19681 PoundNi;?g;⌀27
SY#KM100;AH1391¦19715 PiastresAZ;?g;⌀19
SY#KM102;AH1392¦197250 PiastresNi;?g;⌀23
SY#KM104;AH1393¦19732½ PiastresAZ;?g;⌀17
SY#KM105;AH1394¦19745 PiastresAZ;?g;⌀19
SY#KM106;AH1394¦197410 PiastresAZ;?g;⌀21
SY#KM107;AH1394¦197425 PiastresNi;?g;⌀20
SY#KM108;AH1394¦197450 PiastresNi;?g;⌀23
SY#KM109;AH1394¦19741 PoundNi;?g;⌀27
SY#KM110;AH1396¦19765 PiastresAZ;?g;⌀19
SY#KM111;AH1396¦197610 PiastresBR;?g;⌀21
SY#KM112;AH1396¦197625 PiastresNi;?g;⌀20
SY#KM113;AH1396¦197650 PiastresNi;?g;⌀23
SY#KM114;AH1396¦19761 PoundNi;?g;⌀27
SY#KM115;AH1398¦19781 PoundNi;?g;⌀27
SY#KM116;AH1399¦19795 PiastresAZ;?g;⌀19
SY#KM117;AH1399¦199910 PiastresCN;?g;⌀21
SY#KM118;AH1399¦197925 PiastresNi;?g;⌀20
SY#KM119;AH1399¦197950 PiastresCN;?g;⌀23
SY#KM120.1;AH1399¦19791 PoundCN;?g;⌀27
SY#KM120.2;AH1412¦19911 PoundST;?g;⌀25
SY#KM121;AH1414¦19941 PoundST;?g;⌀25
SY#KM122;(1995)25 PoundsAZ(ST);?g;⌀25
SY#KM123;AH1416¦19965 PoundsCN;?g;⌀24
SY#KM124;AH1416¦199610 PoundsCN;?g;⌀26
SY#KM125;AH1416¦19962 PoundsST;?g;⌀23
SY#KM126;AH1416¦199625 PoundsAZ(ST);?g;⌀25
SY#KM128;AH1417¦199710 PoundsCN;?g;⌀26
SY#KM129;AH1424¦20035 PoundsNi[ST];?g;⌀24
SY#KM130;AH1424¦200310 PoundsNZ;?g;⌀27
SY#KM131;AH1424¦200325 PoundsNZ(CN);?g;⌀25
SY#KM132;AH1416¦19961 PoundST;?g;⌀25
 

JORDAN (JO) 
 
 AD1 Abdullah I (1946-1951)
JO#KM002;AH1368¦19491 FilsBZ;?g;⌀18
JO#KM003;AH1368¦19495 Fils=½ QirshBZ;?g;⌀21
JO#KM004;AH1368¦194910 Fils=1 Qirsh (Piastre)BZ;?g;⌀25
JO#KM005;AH1368¦194920 FilsCN;?g;⌀20
JO#KM006;AH1368¦194950 Fils=½ DirhamCN;?g;⌀26
JO#KM007;AH1368¦1949100 Fils=1 DirhamCN;?g;⌀30
 
 HU0 Hussein (1952-1999)
JO#KM008;AH1382¦19631 FilsBZ;?g;⌀18
JO#KM009;AH1382¦19625 Fils=½ QirshBZ;?g;⌀21
JO#KM010;AH1383¦196410 Fils=1 Qirsh (Piastre)BZ;?g;⌀25
JO#KM011;AH1374¦195550 Fils=½ DirhamCN;?g;⌀26
JO#KM012;AH1382¦1962100 Fils=1 DirhamCN;?g;⌀30
JO#KM014;AH1387¦19681 FilsBZ;?g;⌀18
JO#KM015;AH1395¦19755 Fils=½ QirshBZ;?g;⌀21
JO#KM016;AH1392¦197210 Fils=1 Qirsh (Piastre)BZ;?g;⌀25
JO#KM017;AH1395¦197525 Fils=¼ DirhamCN;?g;⌀22
JO#KM018;AH1390¦197050 Fils=½ DirhamCN;?g;⌀26
JO#KM019;AH1395¦1975100 Fils=1 DirhamCN;?g;⌀30
JO#KM020;AH1389¦1969¼ DinarCN;?g;⌀34
JO#KM021;AH1389¦1969½ DinarAg;?g;⌀35
JO#KM022;AH1389¦1969¾ DinarsAg;?g;⌀45
JO#KM023;AH1389¦19691 DinarAg;?g;⌀55
JO#KM028;AH1390¦1970¼ DinarCN;?g;⌀34
JO#KM030;AH1397¦1977¼ DinarCN;?g;⌀34
JO#KM035;AH1387¦19681 FilsBZ;?g;⌀18
JO#KM036;AH1398¦19785 Fils=½ QirshBZ;?g;⌀21
JO#KM037;AH1398¦197810 Fils=1 Qirsh (Piastre)BZ;?g;⌀25
JO#KM038;AH1404¦198425 Fils=¼ DirhamCN;?g;⌀22
JO#KM039;AH1411¦199150 Fils=½ DirhamCN;?g;⌀26
JO#KM040;AH1404¦1984100 Fils=1 DirhamCN;?g;⌀30
JO#KM041;AH1401¦1981¼ DinarCN;?g;⌀34
JO#KM042;AH1400¦1980½ DinarCN;?g; 7 34
JO#KM043;AH1401¦19813 DinarsAg;?g;⌀38
JO#KM047;AH1406¦19851 DinarNZ;?g;⌀29
JO#KM053;AH1416¦19962½ PiastresST;?g;⌀22
JO#KM054;AH1414¦19935 PiastresNi[ST];?g;⌀26
JO#KM055;AH1414¦199310 PiastresNi[ST];?g;⌀28
JO#KM056;AH1416¦19961 Qirsh (Piastre)Cu[ST];?g;⌀25
JO#KM057A;19955 DinarsAg;?g;⌀38*350 years ❢ UN
JO#KM058;AH1416¦1996½ DinarBR;?g; 7 29
JO#KM059;AH1417¦19971 DinarBR;?g; 7 32
JO#KM060;AH1416¦1996½ Qirsh (Piastre)Cu[ST];?g;⌀21
JO#KM061;AH1417¦1997¼ DinarNZ;?g; 7 26
JO#KM062;AH1415¦19951 DinarBR;?g; 7 32
JO#KM063;AH1417¦1997½ DinarAZ(CN);?g; 7 29
JO#KM064;AH1419¦19981 DinarBR;?g;⌀24
JO#KM065;AH1419¦19981 DinarBR;?g;⌀24
 
 AD2 Abdullah II (1999-)
JO#KM073;AH1421¦20005 PiastresNi[ST];?g;⌀26
JO#KM074;AH1425¦200410 PiastresNi[ST];?g;⌀28
JO#KM078.1;AH1421¦20001 Qirsh (Piastre)Cu[ST];?g;⌀25
JO#KM079;AH1421¦2000½ DinarBR(CN);?g; 7 29
JO#KM083;AH1430¦2009¼ DinarNZ;?g; 7 26
 

TÜRKIYE (TR)* 
 
Istanbul (TR-IST)
 
TR#TT400AU:
TR#TT400RA:
 

BAHRAIN (BH) 
 
 IS0 Isa bin Salman (1965-1999)
BH#KM002;AH1385¦19655 FilsBZ;?g;⌀18
BH#KM003;AH1385¦196510 FilsBZ;?g;⌀23
BH#KM004;AH1385¦196525 FilsCN;?g;⌀16
BH#KM005;AH1385¦196550 FilsCN;?g;⌀20
BH#KM006;AH1385¦1965100 FilsCN;?g;⌀25
BH#KM007;AH1389¦1969250 FilsCN;?g;⌀32
BH#KM008;AH1368¦1968500 FilsAg;?g;⌀34
BH#KM013;AH1406¦19865 DinarsAg;?g;⌀36
BH#KM016;AH1412¦19925 FilsBR;?g;⌀19
BH#KM017;AH1412¦199210 FilsBR;?g;⌀21
BH#KM018;AH1412¦199225 FilsCN;?g;⌀20
BH#KM019;AH1412¦199250 FilsCN;?g;⌀22
BH#KM020;AH1415¦1995100 FilsBR(CN);?g;⌀24
 
 HI0 Hamad bin Isa (1999-)
BH#KM022;2000500 FilsCN(BR);?g;⌀27
BH#KM024;AH1431¦201025 FilsCN;?g;⌀20
BH#KM025;AH1423¦200250 FilsCN;?g;⌀22
BH#KM026;AH1423¦2002100 FilsBR(CN);?g;⌀24
BH#KM027;2002500 FilsCN(BR);?g;⌀27
BH#KM028;AH1426¦200510 FilsBR;?g;⌀21
BH#KM029;AH1425¦2004100 FilsBR(CN);?g;⌀24first Bahran Grand Prix
BH#KM030;AH1432¦20115 FilsBR;?g;⌀19
 

CENTRAL ASIA (CAS) 
 

KYRGYZSTAN (KG) 
 
KG#KM011;20081 TiyinAZ;?g;⌀14
KG#KM012;200810 TiyinBR[ST];?g;⌀15
KG#KM013;200850 TiyinBR[ST];?g;⌀17
KG#KM014;20081 SomNi[ST];?g;⌀19
KG#KM015;20083 SomNi[ST];?g;⌀21
KG#KM016;20085 SomNi[ST];?g;⌀23
KG#KM018;2008(-12-18)10 SomAu[Ag];?g;12c38CC028; Burana Tower
KG#KM019;2008(-12-18)1 SomCN;?g;⌀30CC010; Tashrabat
KG#KM035;2008(-12-13)1 SomCN;?g;⌀30CC009; Burana Tower
KG#KM031;2009(-04-20)1 SomCN;?g;⌀30CC012; Suilaman Mountain
KG#KM033;2009(-04-20)1 SomCN;?g;⌀30CC013; Lake Issykkhul
KG#KM043;200910 SomNi[ST];?g;⌀24CC015
KG#KM045;20111 SomCN;?g;⌀30CC017; Pobeda Peak
KG#KM047;20111 SomCN;?g;⌀30CC016; Khan-Tengri Peak
KG#KM051;20131 SomCN;?g;⌀30CC049; Saimaluu-Tash
KG#KM058;2014(-08-11)1 SomCN;?g;⌀30UC202; Barsbek
KG#KM060;2014(-08-11)10 SomAg;28.28g;⌀38CC055; Kumbez of Manas
KG#KM070;2014(-08-11)1 SomCN;?g;⌀30UC201; Kumbez of Manas
KG#KM072;2016(-12-20)1 SomCN;?g;⌀38UC205; Lightly armed warrior
KG#UC210;20181 SomCN;?g;⌀30CC077; Yurta
 

KAZAKHSTAN (KZ) 
 
KZ#KM001A;19932 TyinCu[BR];?g;⌀17
KZ#KM002A;19935 TyinCu[BR];?g;⌀17
KZ#KM003;199310 TyinBR;?g;⌀20
KZ#KM003A;199310 TyinCu[BR];?g;⌀20
KZ#KM004;199320 TyinBR[Zn];?g;⌀22
KZ#KM004A;199320 TyinCu[Zn];?g;⌀22
KZ#KM005;199350 TyinBR[Zn];?g;⌀25
KZ#KM006;19931 TengeCN;?g;⌀17
KZ#KM008;19933 TengeCN;?g;⌀20
KZ#KM009;19935 TengeCN;?g;⌀22
KZ#KM010;199310 TengeCN;?g;⌀25
KZ#KM011;199320 TengeCN;?g;⌀31
KZ#KM012;1995(-10-18)20 TengeCN;?g;⌀3150 years ❢ United Nations
KZ#KM018;1996(-08-20)20 TengeCN;?g;⌀31150 years Jambyl
KZ#KM019;1996(-12-16)20 TengeCN;?g;⌀315 years ❢ Independence
KZ#KM020;1997(-12-16)20 TengeCN;?g;⌀31Muchtar Auezov
KZ#KM021;1997(-12-16)20 TengeCN;?g;⌀31Year of peace and harmony
KZ#KM022;1998(-07-09)20 TengeCN;?g;⌀31New Capital - Astana
KZ#KM023;20051 TengeNZ;?g;⌀15
KZ#KM23A;20161 TengeBR[ST];?g;⌀15
KZ#KM024/1;20045 TengeNZ;?g;⌀17
KZ#KM024/2;20125 TengeNZ;?g;⌀17
KZ#KM24A;20165 TengeBR[ST];?g;⌀17
KZ#KM025;200510 TengeNZ;?g;⌀20
KZ#KM25A;201610 TengeBR[ST];?g;⌀19
KZ#KM026/1;200020 TengeNZ;?g;⌀18
KZ#KM026/2;201020 TengeNZ;?g;⌀18
KZ#KM26A;201620 TengeCN[ST];?g;⌀18
KZ#KM027;201650 TengeNZ;?g;⌀23
KZ#KM028;1999(-04-05)20 TengeCN;?g;⌀31100 years 🞰 K.I.Satbaev
KZ#KM030;1999(-12-15)50 TengeCN;?g;⌀31Millennium
KZ#KM031;2000(-04-24)50 TengeCN;?g;⌀3155 years ❢ victory world war II
KZ#KM039;2002100 TengeNB(NZ);?g;⌀24
KZ#KM040;2001(-10-13)50 TengeCN;?g;⌀3110 years ❢ independence
KZ#KM069;2002(-03-22)50 TengeCN;?g;⌀31100 years 🞰 Gabit Musrepov
KZ#KM041;2002(-10-29)50 TengeCN;?g;⌀31100 years 🞰 Gabiden Mustafin
KZ#KM049;2003(-10-01)100 TengeNB(NZ);?g;⌀24Stylized chicken
KZ#KM050;2003(-10-01)100 TengeNB(NZ);?g;⌀24Stylized panther
KZ#KM051;2003(-10-01)100 TengeNB(NZ);?g;⌀24stylized wolf's head
KZ#KM052;2003(-10-01)100 TengeNB(NZ);?g;⌀24stylized sheep's head
KZ#KM070;2003(-09-01)50 TengeCN;?g;⌀31200 years 🞰 Makhambet Utemisov
KZ#KM054;2004(-08-31)50 TengeCN;?g;⌀31100 years 🞰 Abylichan Kasteev
KZ#KM059;2004(-11-07)500 TengeAg[Ag](◾);?g;⌀39*3ancient coins - denga coin
KZ#KM117;2004(-11-07)500 TengeAu[Ag];?g;12c39*3nomads gold - golden deer
KZ#KM065;2004(-12-15)50 TengeCN;?g;⌀31100 years 🞰 Alken Margulan
KZ#KM071;2005(-04-16)50 TengeCN;?g;⌀3160 years ❢ victory world war II
KZ#KM058;2005(-07-15)50 TengeCN;?g;⌀3110 years ❢ Constitution
KZ#KM063;2005(-08-20)500 TengeAg[Ag];?g;⌀39*3ancient coins - drakhma coin
KZ#KM057;2005(-10-15)100 TengeNB(NZ);?g;⌀2460 years ❢ United Nations
KZ#KM062;2005(-11-15)500 TengeAu[Ag];31.10g;12c39*3nomads gold - tiger head
KZ#KM064;20052 TengeNZ;?g;⌀16
KZ#KM072;2006(-10-10)500 TengeAu[Ag];31.10g;12c39*3nomads gold - rider
KZ#KM075;2006(-10-10)50 TengeCN;?g;⌀31Altai Snowcock
KZ#KM076;2006(-10-10)50 TengeCN;?g;⌀31Sign of Altyn Kyran insignia
KZ#KM077;2006(-10-10)50 TengeCN;?g;⌀31Altyn Kyran Order Breast Star
KZ#KM078;2006(-10-10)50 TengeCN;?g;⌀31100 🞰 Ahmet Zhubanov
KZ#KM084;2006(-11-07)500 TengeAg[Ag];?g;⌀39*3ancient coins - dirkhem coin
KZ#KM079;2006(-12-14)50 TengeCN;?g;⌀3120 years of december events 1986
KZ#KM074;2006(-12-22)50 TengeCN;?g;⌀31swadding the baby
KZ#KM073;2006(-12-28)50 TengeCN;?g;⌀31Astronaut and solar system
KZ#KM080;2007(/2006-12-28)50 TengeCN;?g;⌀3150 years ❢ launch of Sputnik I
KZ#KM081;2007(-07-20)50 TengeCN;?g;⌀31European Spoonbill
KZ#KM165;2007(-09-04)50 TengeCN;?g;⌀31Otan badge
KZ#KM089;2007(-10-13)500 TengeAu[Ag];?g;12c39*3Seal Ring
KZ#KM164;2007(-10-13)50 TengeCN;?g;⌀31life - the first steps
KZ#KM085;2007(-12-20)500 TengeAg[Ag];?g;⌀39*3ancient coins - otrar coin
KZ#KM172;2008(-06-27)50 TengeCN;?g;⌀3110 years ❢ Astana Capital
KZ#KM086;2008(-07-05)50 TengeCN;?g;⌀31Tian Shan Bear
KZ#KM101;2008(-09-06)500 TengeAu[Ag];?g;12c39*3nomads gold - fragment of diadem
KZ#KM169;2008(-09-06)50 TengeCN;?g;⌀31Kyz Kuu
KZ#KM170;2008(-10-31)50 TengeCN;?g;⌀31Dark Order Star
KZ#KM171;2008(-11-18)50 TengeCN;?g;⌀31Aibyn Order Star
KZ#KM202;2008(-11-18)50 TengeCN;?g;⌀31Spaceship Vostok
KZ#KM107;2008(-12-03)500 TengeAg[Ag];?g;⌀39*3ancient coins - saraichik coin
KZ#KM140;2009(-03-06)50 TengeCN;?g;⌀31Parassat medal insigina
KZ#KM145;2009(-03-06)50 TengeCN;?g;⌀31Star of the Order of Dostyk
KZ#KM144;2009(-04-18)50 TengeCN;?g;⌀31Apollo-Soyoz space craft
KZ#KM143;2009(-05-23)500 TengeAu[Ag];?g;12c39*3nomads gold - satir
KZ#KM137;2009(-06-20)500 TengeAu[Ag];?g;⌀39*3ancient coins - almaty coin
KZ#KM132;2009(-08-20)50 TengeCN;?g;⌀31Betashar - uncovering face of the bride
KZ#KM146;2009(-09-25)50 TengeCN;?g;⌀31100 years 🞰 T. Bassenov
KZ#KM125;2009(-10-02)100 TengeAu[Ag];?g;⌀38Attila The Hun
KZ#KM141;2009(-10-28)50 TengeCN;?g;⌀31Porcupine advancing right
KZ#KM175;2010(-04-23)50 TengeCN;?g;⌀3165 years ❢ Great Victory
KZ#KM174;2010(-08-05)50 TengeCN;?g;⌀3140 years ❢ Moon Exploration
KZ#KM179;2010(-12-11)500 TengeAu[Ag];?g;12c39*3nomads gold - buckles. deers
KZ#KM206;2011(-06-18)50 TengeCN;?g;⌀23Aktoba
KZ#KM208;2011(-09-23)50 TengeCN;?g;⌀23Ust Kamenogorsk
KZ#KM213;2011(-09-23)500 TengeAu[Ag];?g; 8 39*3republic heritage - issyk chieftain
KZ#KM207;2011(-10-18)50 TengeCN;?g;⌀31Aitys
KZ#KM209;2011(-10-29)50 TengeCN;?g;⌀23Karaganda
KZ#KM217;2011(-10-29)500 TengeAu[Ag];?g;12c39*3nomads gold - elk's head
KZ#KM210;2011(-11-01)50 TengeCN;?g;⌀3120 years ❢ Independence
KZ#KM239;2010(-06-11)50 TengeCN;?g;⌀31Curly head pelican
KZ#KM224;2010(-06-25)50 TengeCN;?g;⌀31Star of the Order of Kormet
KZ#KM241;2010(-08-05)50 TengeCN;?g;⌀31Otau Koteru
KZ#KM253;2011(-03-29)50 TengeCN;?g;⌀31Juri Gagarin
KZ#KM256;2011(-05-11)50 TengeCN;?g;⌀31Hawk Owl
KZ#UC090;2012(-01-07)50 TengeCN;?g;⌀31100 years 🞰 AD.A. Kunaev
KZ#UC093;2012(-03-20)50 TengeCN;?g;⌀31Nauryz
KZ#UC092;2012(-04-28)50 TengeCN;?g;⌀31Mir Space Station
KZ#UC091;2012(-08-24)50 TengeCN;?g;⌀31Hierodula Tenuidentata
KZ#UC103;2012(-11-02)50 TengeCN;?g;⌀23Aktau
KZ#UC104;2012(-11-02)50 TengeCN;?g;⌀23Atyrau
KZ#UC102;2012(-11-02)50 TengeCN;?g;⌀23Pavlodar
KZ#UC216;2012(-11-23)500 TengeAu[Ag];?g;12c39*3Elk Plaque
KZ#UC094;2013(-03-01)50 TengeCN;?g;⌀31100 years 🞰 M.Tulebaev
KZ#UC096;2013(-04-19)50 TengeCN;?g;⌀31Suyindir
KZ#UC235;2013(-04-19)500 TengeAu[Ag];?g;12c39*3nomads gold - lying argali
KZ#UC095;2013(-05-28)50 TengeCN;?g;⌀31Magzhan Zhumabayev
KZ#UC105;2013(-06-07)50 TengeCN;?g;⌀31Hemiechinus Hypomelas
KZ#UC106;2013(-07-03)50 TengeCN;?g;⌀31fairy tale Aldar Kose
KZ#UC107;2013(-07-03)50 TengeCN;?g;⌀31Kolobok Roly-Poly
KZ#UC108;2013(-08-22)50 TengeCN;?g;⌀3120 years ❢ national currency
KZ#UC109;2013(-10-18)50 TengeCN;?g;⌀31International Space Station
KZ#UC110;2013(-11-05)50 TengeCN;?g;⌀23Qostanay
KZ#UC111;2013(-11-05)50 TengeCN;?g;⌀23Taldykorgan
KZ#UC112;2013(-11-05)50 TengeCN;?g;⌀23Taraz
KZ#UC113;2013(-11-13)50 TengeCN;?g;⌀31Shurale
KZ#KM293;2014(-08-07)50 TengeCN;?g;⌀31Taikazan
KZ#KM297;2014(-10-24)50 TengeCN;?g;⌀31Kokpar
KZ#KM298;2014(-10-24)50 TengeCN;?g;⌀31Pallas's cat
KZ#KM299;2014(/2015)50 TengeCN;?g;⌀31Buran
KZ#UC117;2014(/2015)50 TengeCN;?g;⌀23Kyzylorda
KZ#UC116;2014(/2015)50 TengeCN;?g;⌀23Oral
KZ#KM294;2014(-09-12)50 TengeCN;?g;⌀23200 years 🞰 Taras Shevchenko
KZ#KM295;2014(-10-24)50 TengeCN;?g;⌀23Chokan Valikhanov
KZ#KM296;2014(-12-19)50 TengeCN;?g;⌀23Sirco Dog
KZ#KM283;2015(-01-28)500 TengeAg[Ag];?g;43*3steppe treasures - holy cauldron taykazan
KZ#KM318;2015(-03-31)50 TengeCN;?g;⌀23Victory Great Patriotic War
KZ#KM319;2015(-06-30)50 TengeCN;?g;⌀31550 years ❢ Kazakh Khanate
KZ#KM323;2015(-08-07)50 TengeCN;?g;⌀3120 years ❢ constitution
KZ#KM324;2015(-08-07)50 TengeCN;?g;⌀31Assembly of the people of Kazakhstan
KZ#KM314;2015(-08-14)50 TengeCN;?g;⌀31Abay Kunanbayev
KZ#KM327;2015(-08-28)50 TengeCN;?g;⌀23Almaty
KZ#KM325;2015(-08-28)50 TengeCN;?g;⌀23Astana
KZ#KM328;2015(-08-28)50 TengeCN;?g;⌀23Kokshetau
KZ#KM326;2015(-08-28)50 TengeCN;?g;⌀23Shmykent
KZ#KM316;2015(-08-28)50 TengeCN;?g;⌀31100 years 🞰 Malik Gabdullin
KZ#KM315;2015(-12-11)50 TengeCN;?g;⌀31Bata
KZ#KM329;2015(-12-11)50 TengeCN;?g;⌀31Ovis Orientalis Arcal
KZ#KM302;2015(-12-25)500 TengeAu[Ag];?g;43*3steppe treasures - pendant
KZ#KM322;2015(-12-25)50 TengeCN;?g;⌀31100 years 🞰 Ermukhan Bekmahanov
KZ#KM320;2015(-12-25)50 TengeCN;?g;⌀31100 years 🞰 Ilyas Esenberlin
KZ#KM321;2015(-12-25)50 TengeCN;?g;⌀31100 years 🞰 Zhumabek Tashenev
KZ#KM317;2015(-12-25)50 TengeCN;?g;⌀31Nasreddin Hodja
KZ#KM313;2015(-12-25)50 TengeCN;?g;⌀31Venera 10
KZ#KM331;2016(-07-29)100 TengeCN;?g;⌀31UC133; Abulkhair Khan
KZ#KM343;2016(-09-16)100 TengeCN;?g;⌀31UC134; Tangun
KZ#KM339;2016(-09-16)100 TengeCN;?g;⌀31UC135; 150 years 🞰 Alihsan Bukeyhanov
KZ#KM340;2016(-10-28)100 TengeCN;?g;⌀31UC136; 100 years 🞰 Hamit Ergali
KZ#KM351;2016(-11-04)500 TengeAg[Ag];?g;30x45Kultegin
KZ#KM341;2016(-11-18)100 TengeCN;?g;⌀31UC137; 100 years 🞰 Toktagali Zhangeldin
KZ#KM342;2016(-11-25)100 TengeCN;?g;⌀31UC138; Qyrqynan shygharu
KZ#KM330;2016(-12-20)50 TengeCN;?g;⌀23UC139; Petropavl
KZ#KM336;2017(-08-09)100 TengeNZ;?g;⌀31UC140: Ablai Khan
KZ#KM357;2017(-10-11)100 TengeNZ;?g;⌀31UC141; Bremen's Musicians
KZ#KM356;2017(-11-08)100 TengeNZ;?g;⌀31UC142; Aisha Galimbaeva
KZ#KM337;2017(-12-13)100 TengeNZ;?g;⌀31UC143; SHASHU
KZ#UC144;2018(-06-20)100 TengeNZ;?g;⌀3120 years ❢ Astana
KZ#UC146;2018(-09-12)100 TengeNZ;?g;⌀31Suyunshi
KZ#UC147;2018(-11-05)100 TengeCN;?g;⌀3125 years ❢ Tenge
KZ#UC148;2018(-11-12)100 TengeCN;?g;⌀31Martes Zibellina - Sable
KZ#UC284;2018(-11-19)500 TengeAu[Ag];?g;31steppe treasures - sharsby
KZ#UC149;2018(-11-28)100 TengeCN;?g;⌀31Kokbori - Blue Wolf
KZ#UC010;2019(-04-26)1 TengeBR[ST];?g;⌀15latin inscription
KZ#UC012;2019(-04-26)5 TengeBR[ST];?g;⌀17latin inscription
KZ#UC013;2019(-04-26)10 TengeBR[ST];?g;⌀19latin inscription
KZ#UC014;2019(-04-26)20 TengeCN[ST];?g;⌀18latin inscription
KZ#UC015;2019(-04-26)50 TengeNZ;?g;⌀23latin inscription
KZ#UC016;2019(-04-26)100 TengeNB(NZ);?g;⌀24latin inscription
KZ#UC081;2019(-10-02)100 TengeCN;?g;⌀31Uki - Owl
KZ#UC080;2019(-11-27)100 TengeCN;?g;⌀31large wall brown
KZ#UC150;2019(-12-25)100 TengeCN;?g;⌀31125 years 🞰 Iyas Jansugirov
KZ#UC151;2019(-12-25)100 TengeCN;?g;⌀31125 years 🞰 Saken Seifullin
KZ#UC152;2019(-12-25)100 TengeCN;?g;⌀31125 years 🞰 Beimbet Mailin
KZ#UC153;2019(-12-25)100 TengeCN;?g;⌀31125 years 🞰 Turar Ryskulov
KZ#UC154;2019(-12-27)100 TengeCN;?g;⌀31Traditions - Oyz Uzaty
KZ#UC316;2019(-12-27)500 TengeAg[Ta];29.5?g;⌀39*3steppe treasures - tobol thinker
KZ#UC017;2020(-01-28)200 TengeNZ(NB);?g;⌀26
KZ#UC156;2020(-03-27)100 TengeNZ;?g;⌀3175 years ❢ victory WW II
KZ#UC157;2020(-08-10)100 TengeNZ;?g;⌀3125 years ❢ assembly of people
KZ#UC159;2020(-08-10)100 TengeNZ;?g;⌀31175 years 🞰 Abai Qunanbaiuly
KZ#UC158;2020(-08-25)100 TengeNZ;?g;⌀3125 years ❢ constitution
KZ#UC163;2020(-11-24)100 TengeNB(CN);?g;⌀24Er Jigit
KZ#UC164;2020(-11-24)100 TengeNB(CN);?g;⌀24Suly Aiel
KZ#UC165;2020(-11-24)100 TengeNB(CN);?g;⌀24Qumai Tazy
KZ#UC166;2020(-11-24)100 TengeNB(CN);?g;⌀24Aqyl Bilim
KZ#UC167;2020(-11-24)100 TengeNB(CN);?g;⌀24Beren Myltyq
KZ#UC168;2020(-11-24)100 TengeNB(CN);?g;⌀24Juirik At
KZ#UC169;2020(-11-24)100 TengeNB(CN);?g;⌀24Quran Burkit
KZ#UC171;2020(-12-11)100 TengeNZ;?g;⌀31Belka & Strelka
KZ#UC173;2020(-12-11)100 TengeNZ;?g;⌀31Sundet Toi
 

TAJIKISTAN (TJ) 
 
TJ#KM02.1;20015 DiramsBR[ST];?g;⌀17
TJ#KM02.2;20065 DiramsBR[ST];?g;⌀17
TJ#KM03.1;200110 DiramsBR[ST];?g;⌀18
TJ#KM03.2;200610 DiramsBR[ST];?g;⌀18
TJ#KM04.1;200120 DiramsBR[ST];?g;⌀19
TJ#KM04.2;200620 DiramsBR[ST];?g;⌀19
TJ#KM05.1;200125 DiramsBR;?g;⌀19
TJ#KM06.1;200150 DiramsBR;?g;⌀21
TJ#KM06.2;200650 DiramsBR;?g;⌀21
TJ#KM07;20011 SomoniNZ;?g;⌀24
TJ#KM10;20043 SomoniBR(CN);?g;⌀26
TJ#KM11;20045 SomoniBR(CN);?g;⌀27
TJ#KM12;20061 SomoniNZ;?g;⌀24
TJ#KM13;20061 SomoniNZ;?g;⌀24
TJ#KM14;20063 SomoniBR(CN);?g;⌀26
TJ#KM15;20065 SomoniBR(CN);?g;⌀27
TJ#KM16;20071 SomoniNZ;?g;⌀24
TJ#KM17;20085 SomoniBR(CN);?g;⌀27
TJ#KM23.1;20115 DiramsBR[ST];?g;⌀18large value
TJ#KM23.2;20155 DiramsBR[ST];?g;⌀18small value
TJ#KM24.1;201110 DiramsBR[ST];?g;⌀21large value
TJ#KM24.2;201510 DiramsBR[ST];?g;⌀21small value
TJ#KM25.1;201120 DiramsBR[ST];?g;⌀24large value
TJ#KM25.2;201520 DiramsBR[ST];?g;⌀24small value
TJ#KM26.1;201150 DiramsBR[ST];?g;⌀26large value
TJ#KM26.2;201550 DiramsBR[ST];?g;⌀26small value
TJ#KM27;20111 SomoniCN[ST];?g;⌀27
TJ#KM35;20111 DiramBR[Cu];?g;⌀15
TJ#KM36;20112 DiramsBR[Cu];?g;⌀16
TJ#KM50;20191 DiramBR[ST];?g;⌀14CC73,UC18
TJ#KM51;20192 DiramsBR[ST];?g;⌀16CC74,UC19
TJ#KM52;20195 DiramsBR[ST];?g;⌀18CC71,UC21
TJ#KM53;201910 DiramsBR[ST];?g;⌀20CC72,UC20
TJ#KM54;201920 DiramsBR[ST];?g;⌀23CC66,UC13
TJ#KM55;201950 DiramsBR[ST];?g;⌀26CC67,UC14
TJ#KM56;20191 SomoniNZ;?g;⌀24CC68,UC15; Mirzo Tursunzoda
TJ#KM57;20193 SomoniNZ;?g;⌀25CC69,UC16; Shirinsho Shohtemur
TJ#KM58;20195 SomoniNZ;?g;⌀26CC70,UC17; Sadriddin Ayni
 

TURKMENISTAN (TM) 
 
TM#KM001;19931 TengeCu[ST];?g;⌀16
TM#KM002;19935 TengeCu[ST];?g;⌀19
TM#KM003;199310 TengeCu[ST];?g;⌀22
TM#KM004;199320 TengeNi[ST];?g;⌀21
TM#KM005;199350 TengeNi[ST];?g;⌀24
TM#KM012;1999500 ManatNi[ST];?g;⌀20
TM#KM013;19991000 ManatNi[ST];?g;⌀24
TM#KM095;20091 TengeNi[ST];?g;⌀16
TM#KM096;20092 TengeNi[ST];?g;⌀18
TM#KM097;20095 TengeNi[ST];?g;⌀20
TM#KM098;200910 TengeBR;?g;⌀22
TM#KM099;200920 TengeBR;?g;⌀23
TM#KM100;200950 TengeBR;?g;⌀26
TM#KM103;20101 ManatBR(ST);?g;⌀26
TM#KM104;20102 ManatCN(BR);?g;⌀27
 

UZBEKISTAN (UZ) 
 
UZ#KM01.1;19941 TiyinBR[ST];?g;⌀17
UZ#KM02.1;19943 TiyinBR[ST];?g;⌀20
UZ#KM02.2;19943 TiyinBR[ST];?g;⌀20
UZ#KM03.1;19945 TiyinBR[ST];?g;⌀21
UZ#KM03.2;19945 TiyinBR[ST];?g;⌀21
UZ#KM04.1;199410 TiyinNi[ST];?g;⌀19
UZ#KM05.1;199420 TiyinNi[ST];?g;⌀22
UZ#KM06.1;199450 TiyinNi[ST];?g;⌀24
UZ#KM08;19971 SomNi[ST];?g;⌀19
UZ#KM09;19975 SomNi[ST];?g;⌀21
UZ#KM10;199710 SomNi[ST];?g;⌀24
UZ#KM11;199925 SomNi[ST];?g;⌀27
UZ#KM12;20001 SomNi[ST];?g;⌀19
UZ#KM13;20015 SomBR[ST];?g;⌀21
UZ#KM14;200110 SomNi[ST];?g;⌀20
UZ#KM15;200150 SomNi[ST];?g;⌀26
UZ#KM16;200250 SomNi[ST];?g;⌀26
UZ#KM17;2004100 SomNi[ST];?g;⌀27
UZ#KM31;2009100 SomNi[ST];?g;⌀27
UZ#KM32;2009100 SomNi[ST];?g;⌀27
UZ#KM34.1;2011500 SomNi;?g;⌀25
UZ#KM34.2;2011500 SomNi;?g;⌀25
UZ#KM36;2018(-07-02)50 SomNi[ST];?g;⌀19CC67,UC01
UZ#KM37;2018(-07-02)100 SomNi[ST];?g;⌀20CC68,UC02
UZ#KM38;2018(-07-02)200 SomNi[ST];?g;⌀23CC69,UC03
UZ#KM39;2018(-07-02)500 SomNi[ST];?g;⌀25CC70,UC04
UZ#KM40;2022(-12-26)1000 SomNi[ST](BR);?g;⌀26CC88,UC05


file: money-xa.htm Ⓟ 2024-06-05 · 15:02 ✉ weynans@aol.com